TR|EN

TARIMSAL AMAÇLI ÖRGÜTLERİN DERECELENDİRİLMESİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

İlgili mevzuatına göre kurulmuş tarımsal amaçlı örgütleri, Bakanlık tarafından belirlenen kriterler dâhilinde derecelendirmek suretiyle ortak bir paydada buluşturarak desteklemek ve bu örgütlerin faaliyetlerinin etkinliğini,  ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliğini arttırmaya ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla “Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesine İlişkin Yönetmelik” 28 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamında kurulan tarımsal amaçlı kooperatifleri, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan tarımsal üretici birliklerini ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 10/A maddesi kapsamında kurulan ıslah amaçlı hayvan yetiştirici birliklerini kapsıyor.

Yönetmelikte; Tarım Reformu Genel Müdürünün onayı ile Genel Müdür Yardımcısı Başkanlığında ilgili Genel Müdürlük personelinden oluşan bir Derecelendirme Komisyonu kurulacağı vebu komisyonca başvuruların incelenmesi sonucu hazırlanan listenin nihai karar vermek üzere değerlendirileceği, değerlendirme sonucunda tarımsal amaçlı örgütlerin derecesinin belirlenecek olması yanında tarımsal amaçlı örgütlerin derecelendirilmesine yönelik puanlama ve puanlamaya ilişkin kriterler yer aldı.

Yönetmelikteki tarımsal amaçlı örgütlerin başvurularında aranacak şartlar;

a) Bakanlık kayıtlarında veya KOOPBİS’te yer almak ve faaliyette bulunuyor olmak.

b) Son beş yıl içindeki genel kurul toplantılarını süresinde ve düzenli yapmış olmak.

c) Başvuru sırasında icra takibi, iflas ve/veya tasfiye sürecinde olmamak, kayyım tarafından yönetilmemek.

(2) Bakanlık görev alanında faaliyet gösteren 1163 sayılı Kanuna tabi tarımsal amaçlı kooperatifler, 5200 sayılı Kanuna tabi tarımsal üretici birlikleri ve 5996 sayılı Kanuna tabi ıslah amaçlı hayvan yetiştirici birlikleri başvuruda bulunabilir. Bunların üst örgütleri, başvuruda bulunamazlar.

Derecelendirmeye esas olmak üzere puanlama sistemi ;

a) 60 puan ve üzeri alanlar birinci derece tarımsal amaçlı örgüt,

b) 40-59 (dâhil) arası puan alanlar ikinci derece tarımsal amaçlı örgüt,

c) 39 ve altı puan alanlar üçüncü derece tarımsal amaçlı örgüt olarak derecelendirilecek.

Birinci derece tarımsal örgüt belgesi alanların listesi, Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek olup birinci derece tarımsal örgüt belgesinin geçerlilik süresi belgenin onaylandığı tarihten itibaren üç yıl olacak.

Derecelendirmenin sağlayacağı avantajlar;

Tarımsal desteklemelerde ayrıcalık sağlayacak ilave puan ve/veya destek, düşük faizli tarımsal kredilerde özel kredi ve/veya faiz indirimi, Bakanlık organizasyonlarında temsil edilmesinin, Bakanlık karar alma süreçlerine aktif katılım sağlanması.

© 2015     |   TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ