TR|EN

Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayınlandı.

3 Ocak 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28871

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ISLAH AMAÇLI HAYVAN YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİNİN KURULMASI VE

HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  8/4/2011 tarihli ve 27899 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasındaki bunların soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutulması, ibaresinden sonra gelmek üzere “ıslah programlarının yapılması,ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Birlik: Her türden hayvan için ıslah esas olmak üzere yetiştirme, üretim ve pazarlama faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla, gerçek ve tüzel kişiliği haiz yetiştiriciler ile kurum ve kuruluşların oluşturdukları birlikleri,

c) Birlik şubesi: Potansiyeli olan ilçelerde oluşturulan ve yetiştirici birliği adına birlik faaliyetlerini yürüten alt birimleri,

ç) Genetik materyal: Damızlık hayvan, sperma, ovum, embriyo, larva ve ana arı gibi biyolojik materyalleri,

d) Hayvan gen kaynakları: Türkiyeye özgü ve/veya özel niteliklere sahip evcil ve yabani hayvan türünü, alt türünüırkını, tipini, ekotipini ve topluluklarını,

e) Islah programı: Türkiye koşullarına uyumlu nitelikli damızlıklar elde etmek amacıyla ulusal veya bölgesel olarak planlanan ıslah çalışmalarını düzenlemek ve yönlendirmek amacıyla yapılan programı,

f) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini,

g) Kanun: 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununu,

ğ) Kayıt sistemi: Islah programına yönelik olarak tür bazında tutulan kayıt sistemini,

h) Merkez birliği: İl yetiştirici birliklerinin bir araya gelerek oluşturdukları ülke genelinde faaliyet yürütecek her türden hayvan için ayrı ayrı kurulmuş üst birlikleri,

ıÖn soy kütüğü: Sadece yetiştirme kayıtları tutulan işletmelerde mensup olduğırkıözelliklerini taşıyan hayvanlar için oluşturulan kayıt sistemini, küçükbaş hayvanlar için ise sürü kaydının tutulduğu kayıt sistemini,

i) Soy kütüğü: Yetiştirme ve verim kayıtları tutulan işletmelerde mensup olduğırkıözelliklerini taşıyan hayvanlar için oluşturulan kayıt sistemini,

j) Yetiştirici: Islah amacına yönelik damızlık hayvan ve koruma amaçlı yerli ırk yetiştiren, hayvansal üretimde bulunan kişi, kuruluş ve kurumları,

ifade eder.

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (e), (f), (g) ve (k) bentleri aşağıdakişekilde değiştirilmiş, (m) ve (r) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

c) Bakanlıkça merkez birliğine verilen yetkiler doğrultusunda, Bakanlığın kontrol ve denetiminde ön soy kütüğü, soy kütüğüdöl kontrolü ve/veya ıslah programları faaliyetlerini yürütmek,

e) Yurt içinden veya gerekli hallerde yurt dışından sağlanan erkek ve dişi hayvan, sperma, yumurta, embriyo, larva, ana arı ya da diğer biyolojik materyali kullanarak ıslah programları ile bütünleşen her türlü faaliyet için gerekli kadro ve ekipleri oluşturmak, gerekli hallerde sperma, yumurta, embriyo, larva, ana arı ve benzeri ıslah materyalleriniüretmek için Bakanlık izniyle ya da Bakanlıktan ruhsatlı üretim merkezleri ve laboratuarlar kurmak, bu konudaki bilgileri yetiştiricilere duyurmak, kullanımlarına imkân veren sistemler geliştirmek ve bu konuda kurslar düzenlemek, araştırma kurumlarıyla işbirliği yapmak,

f) Hayvanların bakım ve beslenmesi ile ilgili her türlü girdi temini ile teknik ve idari tedbirleri almak veya aldırmak,

g) Üyelerce yetiştirilen damızlık hayvanların satışını yapmak, satışlarını organize etmek, bunun için müzayede düzenlemek, fuar, sergi ve panayırlar kurmak ve kurulanlara katılmak, yarışmalar tertiplemek, ödüller vermek, yetiştirilen ırkları tanıtmak,

k) Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla gerekli tesisleri kurmak, ortak olmak, işletmek, gerektiğinde bu işler için tüm hisseleri birliğe ait olmak üzere şirket ve/veya iktisadi işletme kurmak,

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5  (1) Islah, yetiştirme ve pazarlama amacı ile tüzel kişiliğe sahip, özel hukuk hükümlerine tabi kooperatif nitelikli birlikler kurulabilir. Bir birliğin kurulabilmesi için aynı tür, ırk veya hattan hayvanlarla çalışan, kuruluş belgesinde belirlenen üyelik şartlarını haiz yedi yetiştiricinin bağlı bulundukları il müdürlüğüne yazılı olarak başvurmaları gerekir. Kuruluş izni alan birlik kuruluş belgesi özetini Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlatır ve kuruluş belgesinde belirlenen süre içerisinde ilk olağan genel kurul toplantısını yapar. İlk olağan genel kurulunu yapan birlik 1 inci maddede belirlenen amaçlar doğrultusunda faaliyetlerine başlar. Birliğin çalışma adresi kuruluş belgesinde belirlenir. Ancak potansiyeli olan ilçelerde şube açılabilir.

(2) Bir ilde aynı tür, ırk veya hat için ıslah amacına yönelik yalnız bir birlik kurulabilir.

(3) Üyelik şartları kuruluş belgesinde belirlenir.

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6  Hazırlanan kuruluş belgesi il müdürlüğüne verilir. Müracaatın Kanuna ve bu Yönetmeliğe uygunluğu il müdürlüğünce onaylandıktan sonra birlik merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan olunur. İl müdürlüğü başvuruyu değerlendirme işlemini bir ay içerisinde sonuçlandırır. Kuruluş belgesi ile ilgili tescil ve ilan olunacak hususlar şunlardır:

a) Kuruluş belgesi tarihi.

b) Birliğin amacı, konusu.

c) Birliğin unvanı ve merkezi.

ç) Giriş aidatı tutarıödeme şekli ve üyelerin sorumluluk durumu.

d) Birliğin ne suretle temsil olunacağı, denetleneceği ve organların yetki, sorumluluk ve seçim tarzları.

e) Yönetim kurulu üyeleriyle birliği temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları.

f) Birliğin yapacağı ilanlarışekli ve kuruluş belgesinde bu hususta bir hüküm varsa yönetim kurulu kararlarınınüyelere ne suretle bildirileceği.

g) Üyelik sıfatını kazandıran ve kaybedilen haller.

(2) Birlikler, lüzum gördükleri takdirde il içinde şubeler açabilirler. Şubeler, merkezin sicil kaydına atıf yapılmak suretiyle bulunduğu ilde ticaret siciline tescil olunurlar.

MADDE 6  Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Birliğin sermayesi üyelerin birliğe girerken ödemiş oldukları giriş aidatlarından oluşur. Giriş aidatı ve yıllık aidat artırımları genel kurul kararı ile tespit olunur. Yapılacak artırımlara ilişkin düzenlemeler kuruluş belgesinde belirlenir.

MADDE 7  Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8  (1) Birlik amaçlarını gerçekleştirmek için şartları ve miktarı genel kurulca belirlenmek koşulu ile bankalardan, uygun bulacağı kişi ve kuruluşlardan ve üyelerinden borç para alabilir. Gerçek ve tüzel kişilerden bağış ve yardım kabul edebilir.

MADDE 8  Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 9  (1) Üyelerin sorumluluğu kuruluş belgesinde belirlenir.

(2) Birlik, kuruluş belgesinde aksine hüküm yoksa borçlarından dolayı alacaklılara karşı mal varlığı ve tüm aktifleriyle sorumludur.

MADDE 9  Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki organları” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10  Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi Kuruluş belgesinde belirlenmek üzere genel kurulun görevleri şunlardır: şeklinde ve (a), (b), (f), (n) ile (ş)  bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (c) ve (v) bentleri ile ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

a) Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve gerektiğinde hesap tetkik komisyonu ile tasfiye kurulunu seçmek,

b) Yönetim kurulu üyelerini ve denetleme kurulu üyeleri faaliyet raporlarını, gerektiğinde hesap tetkik komisyonu ve tasfiye kurulunu ibra etmek veya etmemek,

f) Kuruluş belgesinde yapılacak değişiklikleri önermek, Bakanlıkça hazırlanmış kuruluş belgesi değişikliklerini kabul etmek,

n) Yönetim kurulu tarafından yapılan üyelikten çıkarma teklifleri hakkında karar vermek,

“ş) Gerekli hallerde yönetim kurulunun teklifi üzerine toplanarak illerinde uygulanacak olan teknik ve sağlık hizmetleri ile ilgili ücret ve ödentiler ile aidat ve katılım payı tutarlarını belirlemek ve uygulaması için Yönetim Kuruluna yetki vermek.

MADDE 11  Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12  Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14  (1) Kuruluş belgesinde aykırı bir hüküm bulunmadıkça, olağan genel kurul, yönetim kurulunun daveti üzerine her hesap devresi sonundan itibaren altı ay içinde yılda bir defa yapılması zorunludur. Genel kurul üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. Genel kurulda toplantı için gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, çoğunluk aranmaksızın, en geç otuz gün içerisinde ikinci toplantı yapılır.

MADDE 13  Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 15  (1) Yönetim kurulu veya kuruluş belgesi ile bu hususta yetkili kılınan diğer bir organ ve gerektiğinde denetçiler kurulu, üyesi olduğu merkez birliği ve tasfiye memurları genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptirler. Ancak genel kurul yukarıda belirtildiğşekilde toplanamadığı takdirde Bakanlık genel kurulu toplantıya çağırma yetkisine sahiptir.

(2) Dört üyeden az olmamak kaydıyla ortak sayısının en az onda birinin isteğüzerine Genel Kurul toplantıyaçağrılır.

(3) Yönetim kuruluüyeleri toplantıya çağırma isteğini en az on gün içinde yerine getirmediği takdirde, istek sahiplerinin müracaatı üzerine veya doğrudan doğruya Bakanlık tarafından olağanüstü genel kurul toplantı çağrısıyapılır.

(4) Genel kurul toplantıya çağrılmadığı takdirde istek sahipleri mahalli mahkemeye başvurarak genel kurulu bizzat toplantıya çağırma müsaadesini alabilirler.

MADDE 14  Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmişve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(1) Genel kurul, yönetim kurulu tarafından, kuruluş belgesinde gösterilen şekil ve surette toplantıya çağrılır.

(4) Genel kurulda gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak birliğe kayıtlı üyelerin en az 1/10'unun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde, hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılmasıçıkan veya çıkarılan üyeler hakkında karar alınması, genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması ve Kanun, kuruluş belgesi ve iyiniyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırıolduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır.

(5) Dörtten az olmamak üzere ortakların en az 1/10'u tarafından genel kurul toplantısından en az 20 güönce yazılı olarak bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur.

MADDE 15  Aynı Yönetmeliğin 19 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 19  (1) Kanun veya kuruluş belgesinde aykırı hüküm bulunmadıkça genel kurul kararlarında ve seçimlerde oyların yarıdan bir fazlasına itibar olunur.

(2) Birliğin dağılması ve kuruluş belgesinin değiştirilmesi kararlarında fiilen kullanılan oyların 2/3'ü çoğunluğu gereklidir. Kuruluş belgesinde, bu kararların alınması için oy çoğunluğu hakkında daha ağır hükümler konulabilir. Genel kurulda verilen kararlar tüüyeler için geçerlidir.

MADDE 16  Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(2) Yönetim kurulu ve denetleme kurulu ile merkez birliği delegeleri seçimleri adayların tek listede toplanmasıhalinde açık, birden fazla listede toplanması halinde ise gizli oyla yapılır. Ancak üye sayısı 500den fazla olan birliklerin seçimleri gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır. Birliklerin organ seçimlerinde her üye en fazla bir üyeyi temsilen oy kullanabilir. Kuruluş belgesinin bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.

(3) Kuruluş belgesinde düzenlenmek kaydıyla, seçimlerin gizli yapılması halinde birlik mührünü taşıyan zarflar, hazır bulunanlar listesini imzalayan üyelere verilir. Üyelerin imzaları divan tarafından Bakanlık temsilcisinin gözetiminde, Bakanlık temsilcisinin genel kurula gelmemesi durumunda divanın gözetiminde kontrol edilerek oylarınıseçim sandığına atarlar. Kullanılan oylar sayılır. Katılanlara göre oyların fazla çıkması halinde oy pusulaları açılmadan, fazla oylar rastgele seçilerek iptal edilir. Sandık açılıp oy ayrımı bittikten sonra sonuçlar tutanağa yazılır.

MADDE 17  Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş beşinci fıkrasının (b) bendindeki sahtekarlık ibaresi sahtecilik, (e) bendindeki Islah amaçlı başka bir birliğin Yönetim Kurulu üyesi olmamak ibaresi Tarımsal amaçlı başka bir sivil toplum örgütünde yönetim kuruluüyesi olmamak, sekizinci fıkrasındaki, boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine ibaresinden sonra gelen Yönetimibaresi Denetleme şeklinde değiştirilmiş, maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

(1) Birlik yönetim kurulu, dört yıl için genel kurul tarafından üyeleri arasından seçilen, en az üç asıüye ile üçyedek üyeden oluşur. Üst sınır kuruluş belgesinde belirlenir.

(9) Tarımsal amaçlı başka bir sivil toplum örgütünde başkan olarak görev yapanlar yönetim kurulu başkanıolamaz.

(11) Birlik yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri; bu birliklerin hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıklarıvakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi veya denetçi olamazlar, personel olarak yahut başka bir şekildeücretli görev alamazlar.

(12) Onbirinci fıkrada belirtilen diğer görevleri bulunmasına rağmen birliklerin yönetim kurulu üyesi veya denetçi olarak seçilenler, seçildikleri tarih itibariyle diğer görevlerinden ayrılmak zorundadırlar. Bu görevlerinden ayrılmayanların yönetim kurulu üyeliğine veya denetçiliğe seçilmelerine ilişkin işlemler hükümsüzdür. Seçildikten sonraonbirinci fıkradaki diğer görevleri edinen birliklerin yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinin sonradan edindikleri görevlere ilişkin seçilme veya görevlendirme işlemleri ile sözleşmeler de hükümsüzdür. Yönetim kurulu üyeliğine veya denetçiliğe seçilme işlemleri bu şekilde hükümsüz olanların yerlerine yedekleri çağrılır.

(13) Birliklerin yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinin fiilen bu görevleri yürüttükleri dönemde; bunların eşve ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları, bu Birlikler ile % 50den fazla hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıklarıvakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi veya denetçi olamazlar, personel olarak veya başka bir şekildeücretli olarak işe alınamazlar.

(14) Bu madde hükümlerine aykırı uygulamalar denetçiler tarafından araştırılır.

(15) Onbirinci fıkraya aykırı olarak görev yapmakta olanlar, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üçay içerisinde bu görevlerinden sadece birisini tercih ederek diğerlerinden ayrılırlar. Süresi içerisinde tercihte bulunmayanların seçilmiş oldukları birliklerin yönetim kurulu üyeliği veya denetçilik görevleri dışındaki diğer görevlerinin tamamı kendiliğinden sona erer.

MADDE 18  Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci, üçüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü ve dokuzuncu fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanının katılımı ile toplanır. Başkanın mazeret bildirdiği toplantılar başkan yardımcısının başkanlığında gerçekleştirilir. Yönetim kurulunda görev değişikliği ile ilgili olarak, yönetim kuruluüyelerinin yapacağı yazılı müracaatlar, yönetim kurulu başkanı tarafından ilk yönetim kurulu toplantısında görüşülmeküzere gündeme alınır.

(3) Yönetim Kurulu kararları, katılanlarıçoğunluk kararı ile alınır. Oylar eşit olduğu takdirde görüşme konusunda Başkanın oyu belirleyici olur. Yönetim kurulunda üyeler vekâlet ya da temsil yolu ile oy kullanamazlar.

(6) Yönetim kurulu üyeleri her zaman üyelikten ayrılabilirler. Ancak kuruluş belgesinde düzenlenmek kaydıyla, ayrılan üyenin iş gördüğü zamana ait sorumluluğu devam eder. Zarar ve sorumluluklarınıöğrenildiği tarihten itibaren genel hukuk hükümlerine göre denetleme kurulu tarafından tazminat davası açılabilir.

MADDE 19  Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c) Soy kütüğüön soy kütüğüıslah faaliyetleri ve verim kontrollerini mevzuat doğrultusunda yaptırır ve takip eder.

i) Mevcut bütçe dâhilinde gerekli harcamaları, mevzuata göre yapar.

MADDE 20  Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin madde başlığına ve ücret ibaresi ile maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(5) Aylık mutat toplantı başına huzur hakkı şeklinde yapılacak ödemeler, kuruluş belgesinde düzenlemelerin yapılması kaydıyla, genel kurul tarafından belirlenir.

MADDE 21  Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin madde başlığına ve ücret ibaresi ile maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(2) Üç ayda bir mutat toplantı başına huzur hakkı şeklinde yapılacak ödeme denetleme kurulu üyeleri için, kuruluş belgesinde düzenlemelerin yapılması kaydıyla, genel kurul tarafından belirlenir.

MADDE 22  Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

b) Bilançonun 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Tek Düzen Muhasebe Sistemi Esaslarına göre hazırlanıp hazırlanmadığına bakmak.

MADDE 23  Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 34  (1) Sorumlu müdür, hayvancılık ve idari konularda iki yıl deneyimli kişiler arasından yönetim kurulu tarafından atanır. Veteriner fakültesi veya ziraat fakültesi (zooteknist) mezunu ile il birliğinde çalışan deneyimli personel tercih nedenidir. Sorumlu müdür teknik, sağlık ve idari ve mali işler şube müdürlüklerini yönetir. Çalışmalar konusunda yönetim kuruluna karşı sorumludur. Birlik yönetim kurulu gerek gördüğünde şube müdürlüklerini birleştirebilir veya sorumlu müdürün uhdesine verebilir.

MADDE 24  Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi, ikinci fıkrasının birinci cümlesi ve (a) bendi ile üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Teknik işler şube müdürlüğüne, hayvancılık konusunda asgari iki yıl saha deneyimi olan veteriner fakültesi veya ziraat fakültesi (zooteknist) mezunu ya da birlikte en az iki yıldan beri çalışan birlik personeli arasından yönetim kurulu tarafından şube müdürü atanır.

Sağlık işleri şube müdürlüğüne, veteriner fakültesi mezunu, hayvancılık konusunda asgari iki yıl saha deneyimi olan birlik personelleri arasından yönetim kurulu tarafından şube müdürü atanır.

a) Hayvan sağlığı ile ilgili faaliyetleri Bakanlığın konu ile ilgili mevzuatı, merkez birliğinin talimatı ve programları doğrultusunda yürütür.

“İdari ve mali işler şube müdürlüğüne, dört yıllık fakülte mezunu, idari ve mali konularda asgari iki yıl deneyimli kişiler arasından yönetim kurulu tarafından şube müdürü atanır.

MADDE 25  Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrası, beşinci fıkrasının ilk cümlesi, altıncı ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Birlik üyeliği;

a) Üyelikle ilgili şartları kaybetmesi,

b) Ölüm hali,

durumlarında düşer.

Kuruluş belgesinde düzenlenmek kaydıyla, aşağıdaki hallerde yetiştiriciler üyelikten çıkarılır:

(6) Üyelikten çıkarılmayla ilgili karar, birlik yönetim kurulunca genel kurula sunulur. Bu karar, yapılacak ilk genel kurulda kesin karara bağlanır. Bu süre içerisinde üyenin hakları saklı kalır.

(7) Üyeler, çıkarılma kararına tebliği tarihinden itibaren üç ay içerisinde, birliğin bulunduğu yerdeki mahkemede iptal davası açabilirler. Üç ay içerisinde mahkemeye başvurmak üzere itiraz edilmeyen çıkarılma kararıkesinleşir.

MADDE 26  Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kuruluş

MADDE 39  (1) Kurulmuş bulunan en az yedi birlik ortaklaşa merkez birliğini kurarlar. Bakanlıktan kuruluşizni alan merkez birliği kuruluş belgesi özetini Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ettirerek yayınlatır. Tescil ve ilan ettirilecek hükümlerde birliklere uygulanan hükümler uygulanır. Merkez birliğinin çalışma adresi kuruluş belgesinde belirlenir.

MADDE 27  Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Merkez birliğine giriş

MADDE 40  (1) Birlik, birliğin gelişmesi, menfaatlerinin korunması, eğitim ve denetim konusunda hizmet verilmesi gibi faaliyetlerin yerine getirilmesi için kurulmuş veya kurulacak olan aynı çalışma konularına sahip ıslah birliklerinin oluşturduğu merkez birliğine üye olabilir.

MADDE 28  Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 41  (1) Yeni kurulan bir birlik, Merkez Birliğine girmek için, bu Yönetmelik ve merkez birliği kuruluş belgesinde belirtilen hükümleri, bütün hak ve ödevleri ile kabul ettiğini gösteren bir dilekçe ile merkez birliği yönetim kuruluna başvurur. Merkez birliği yönetim kurulunun giriş isteğini kabul etmesi ile birliğin merkez birliğiüyeliği başlar. Birlik, merkez birliğine girmekle, üyelerine bu Yönetmeliğe göre hazırlanacak kuruluş belgesinde belirtilenler dışında başka sorumluluk yükleyemez.

MADDE 29  Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile (f), (h), (ı) ve (j) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

Kuruluş belgesinde düzenlenmek kaydıyla, merkez birliğinin amaçları şunlardır:

f) Mevzuata ilişkin yapılması istenen değişiklikler için ilgili kurum ve kuruluş mercileri ile ilişki kurmak.

h) Birliklerin ihtiyaç duyduğu eğitimleri yapmak, seminerler düzenlemek, çalıştay, kongre, sempozyum ve benzeri toplantı organizasyonlar ve etkinlikler düzenlemek, yetiştirme konularında yayınlar çıkarmak, gerektiğinde Bakanlıkla bu konularda müştereken çalışmak.

“ı) Merkez birliği ve birliklerin her tür ihtiyaçlarını karşılamak, bu işler için gerektiğinde şirket kurmak ya daşirketlere ortak olmak, sigorta işlemleri yapmak.

j) Ulusal düzeyde ıslah programlarının gereklerinin yerine getirilmesi için gayret göstermek Bakanlığınçıkartacağı mevzuat doğrultusunda damızlık değer tahminlerini yapmak veya yaptırmak ve yayınlamak.

n) Faaliyet alanı ile ilgili canlı hayvan, genetik materyal, her türlü girdi ve hayvansal ürünün ithalat ve ihracatını yapmak ve yaptırmak.

o) Islah programı için gerekli her türlü girdileri tedarik etmek, dağıtmak ve pazarlamak.

“ö) Merkez birliği, bu maddede belirtilen faaliyetlere ek olarak üye birliklerinin yürüttüğü görevler ve faaliyetleri denetler. Denetim sonuçlarını Bakanlığa bildirir.

MADDE 30  Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (g) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

j) Kuruluş belgesinde düzenlenmek kaydıyla, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve tasfiye kurulu üyelerine verilecek, huzur hakkı ile yollukları bütçeye göre belirlemek, ayrıca personelin kadro ve aylıücretleri ile yolluklarınıtespit etmek üzere yönetim kuruluna yetki vermek.

m) Şirketlerin kurulmasına veya şirketlere ortak olunmasına karar vermek.

MADDE 31  Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Çağırma şekli ve gündem

MADDE 47  (1) Genel Kurul, yönetim kurulu tarafından, kuruluş belgesinde gösterilen şekil ve surette toplantıya çağrılır.

(2) Kuruluş belgesinin değiştirilmesi söz konusu ise yapılacak ilanda değiştirilecek madde numaralarının yazılması ile yetinilir.

(3) İlanın bir örneği toplantıdan en az on beş gün evvel Bakanlığa gönderilir. Toplantı için Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi talep edilir. Bakanlık temsilcisi toplantının başlamasından itibaren bir saat içerisinde gelmez ise toplantıya katılan üyelerden birisinin nezaretinde toplantı yapılır.

(4) Gündemde olmayan hususlar gürüşülemezAncak merkez birliğine kayıtlı delegelerin en az 1/10'unun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde; hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılmasıçıkan veya çıkarılan birlikler hakkında karar alınması, genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması ve Kanun, kuruluş belgesi ve iyiniyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır.

(5) Toplantı; yönetim kurulu başkanı tarafından, bulunmaması durumunda yönetim kurulu üyelerinden biri, o da yoksa denetleme kurulu üyelerinden biri, o da yoksa genel kurulca gösterilecek bir delege tarafından yoklamayımüteakip açılır.

(6) Toplantıda delegelerin gerekli çoğunluğu sağladığı tespit edilince divan başkanlığının seçimine geçilir.

(7) Toplantıya katılan oy verme yetkisine haiz delegeler arasından bir divan başkanı, iki kâtip üye seçilir. Seçimin gizli yapılması durumunda ayrıca iki oy tasnifçisi seçilir. Divan başkanlığına; merkez birliği başkanı, yönetim kurulu üyeleri, denetleme kurulu üyeleri ve merkez birliğçalışanları seçilemez.

(8) Toplantı açılıp gündem maddelerinin görüşülmesine başlandıktan sonra herhangi bir sebeple toplantının devamına imkân görülmemesi veya divanıçekilmesi halinde; gündemi tamamlamak üzere genel kurulda ibra maddesi görüşülmemişse yönetim kurulu, görüşülmüşse Bakanlık veya yetkili mahkemece atanacak yönetici kurul (kayyum) tarafından yapılacak çağrı üzerine genel kurul yeniden toplanır.

(9) Genel kurul toplantısına katılan delegeleri gösteren hazır bulunanlar listesi düzenlenir. Bu listede delegelerinüyeliğe kabul tarihleri, oy yetkisine haiz delegelerin adı, soyadı, ili, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve imza bölümü, tüzel kişiliği haiz delegeler için unvanı, vergi numarası, temsilcinin adı soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, ili ve imza bölümü yer alır.

(10) Hazır bulunanlar listesi toplantıya başlamadan önce toplantıya katılan delegelere imzalatılır. Listenin Bakanlık temsilcisi ve divan başkanlığı tarafından da imzalanması gereklidir.

(11) Kararlar kullanılan oyların yarıdan bir fazlasının kabulü ile alınır. Oyların eşitliği durumunda tekrar oylama yapılır. İkinci oylamada da eşit çıktığı takdirde madde kabul edilmemiş sayılır. Ancak kuruluş belgesi değişikliği, dağılma ve merkez birliğinin feshi teklifleri konularında kullanılan oyların 2/3'ü, sorumlulukların ağırlaştırılması veya eködeme yükümlülükleri konusunda alınacak kararlar için kullanılan oyların 3/4'ünün kabul oyu gereklidir.

(12) Genel kurulda verilen kararlar tüüyeler için geçerlidir.

(13) Merkez birliğin bütün delegelerinin toplantıda hazır bulunması halinde, genel kurul toplantısına dair diğer hükümler saklı kalmak şartı ile toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyulmamış olsa dahi, kararlar alınabilir.

(14) Olağan genel kurul, yönetim kurulunun daveti üzerine her yıl ekim ayının sonuna kadar, birlik üyelerinden bu Yönetmelikte belirlenen oranda seçilen delegelerin salt çoğunluğunun katılımı ile toplanır. Toplanamadığı takdirde en geç bir ay içerisinde çoğunluk aranmaksızın toplanır.

(15) Genel kurul; gerektiğinde yönetim kurulu, denetleme kurulu veya delege tam sayısının en az 1/10'unun imzaladıkları ortak dilekçe ile dilekçe tarihinden itibaren iki ay içerisinde olağanüstü toplanır. Bu şekilde çoğunluk sağlanamaz ise takip eden iki ay içerisinde kurucu üye sayısından aşağı olmamak üzere tekrar toplanır. Bu toplantıdaçoğunluk şartı aranmaz.

MADDE 32  Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yönetim kurulu ve ücret

MADDE 48  (1) Merkez birliği yönetim kurulu, dört yıl için merkez birliği genel kurulunca delegeleri arasından seçilen yedi asıl, yedi yedek üyeden oluşur. Yönetim kuruluna veya denetleme kuruluna aynı ilden en fazla bir üye seçilir.

(2) Merkez birliği yönetim kurulu başkanı, il birlikleri yönetim kurulu üyelik koşullarını sağlamak zorundadır. Ayrıca tarımsal amaçlı başka bir sivil toplum örgütünde başkan olarak görev yapanlar yönetim kurulu başkanı olamaz.

(3) Merkez birliğinin yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri; kendi birliklerinin hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi veya denetçisi olamaz, personel olarak yahut başka bir şekilde ücretli görev alamazlar.

(4) Üçüncü fıkrada belirtilen diğer görevleri bulunmasına rağmen merkez birliklerinin yönetim kurulu üyesi veya denetçi olarak seçilenler, seçildikleri tarih itibariyle diğer görevlerinden ayrılmak zorundadırlar. Bu görevlerinden ayrılmayanların yönetim kurulu üyeliğine veya denetçiliğe seçilmelerine ilişkin işlemler hükümsüzdür. Seçildikten sonraüçüncü fıkradaki diğer görevleri edinen merkez birliklerinin yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinin sonradan edindikleri görevlere ilişkin seçilme veya görevlendirme işlemleri ile sözleşmeler de hükümsüzdür. Yönetim kuruluüyeliğine veya denetçiliğe seçilme işlemleri bu şekilde hükümsüz olanların yerlerine yedekleri çağrılır.

(5) Merkez birliklerinin yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinin fiilen bu görevleri yürüttükleri dönemde; bunların eş ve ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları, bu merkez birlikleri ile % 50den fazla hissedarı olduklarışirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi veya denetçisi olamaz, personel olarak veya başka bir şekilde ücretli olarak işe alınamazlar.

(6) Bu madde hükümlerine aykırı uygulamalar denetçiler tarafından araştırılır.

(7) Üçüncü fıkraya aykırı olarak görev yapmakta olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde bu görevlerinden sadece birisini tercih ederek diğerlerinden ayrılırlar. Süresi içerisinde tercihte bulunmayanların seçilmiş oldukları merkez birliklerinin yönetim kurulu üyeliği veya denetçilik görevleri dışındaki diğer görevlerinin tamamı kendiliğinden sona erer.

(8) Aylıücret ve huzur hakkı şeklinde yapılacak aylık net ödemeler toplamı kuruluş belgesinde düzenlemelerin yapılması kaydıyla, genel kurul tarafından belirlenir.

MADDE 33  Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dokuzuncu fıkraları aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

(1)  Kuruluş Belgesinde düzenlenmek kaydıyla, merkez birliği yönetim kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri aralarında; bir genel başkan, bir genel başkan yardımcısı ve bir muhasip üye ile sekretaryayı yürütecek bir üye seçer ve diğerleri üye olarak görev yapar. Başkan ve bir yönetim kurulu üyesi olmak üzere en az iki kişi, birliği ticaret siciline tescil ettirmek üzere temsile yetkili kılınır. Aynı toplantıda Yönetim Kurulunun yapacağı toplantı tarihi ve yeri belirlenir. Bu toplantıda ayrıca gerektiğinde zorunlu olabilecek olağan dışı toplantılara ilişkin karar alınır. Kuruluşbelgesinde aksine bir hüküm yoksa yönetim kuruluna aynı ilden en fazla bir üye seçilir.

(2) Merkez birliği yönetim kurulu, genel başkanının katılımı ile toplanır. Genel başkanın mazeret bildirdiği toplantılar genel başkan yardımcısının başkanlığında gerçekleştirilir. Yönetim kurulu değişikliği ile ilgili olarak yönetim kurulu üyelerinin yapacağı yazılı müracaatlar yönetim kurulu başkanı tarafından ilk yönetim kurulu toplantısında görüşülmek üzere gündeme alınır.

(3) Yönetim kurulunda dört üyeden az olmamak üzere kararlar çoğunlukla alınır. Oylar eşit olduğu takdirde görüşme konusunda genel başkanın oyu belirleyici olur. Yönetim kurulunda üyeler vekâlet ya da temsil yolu ile oy kullanamazlar.

(9) Yönetim kurulundan istifa eden bir üyenin yerine geçecek yedek üye yok ise denetleme kurulu merkez birliği delegeleri arasından birini yönetim kurulu üyeliğine seçerek yeni üyeyi toplanacak ilk genel kurulun onayına sunar.

MADDE 34  Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ı) ve (i) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

Kuruluş belgesinde düzenlenmek kaydıyla, yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

(m) Merkez birliği yönetim kurulu, yukarıda belirtilen faaliyetlere ek olarak, üye birliklerinin yürüttüğügörevler ve faaliyetleri denetler. Denetleme sonucunu Bakanlığa bildirir.

MADDE 35  Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 51  (1) Kuruluş belgesinde düzenlenmek kaydıyla, genel sekreter istihdam edebilir. Genel Sekreter; ziraat fakültesi veya veteriner fakültesi mezunu, birliğin faaliyeti ile ilgili yürüttüğü konularda en az iki yıl tecrübeli kişiler arasından merkez birliği yönetim kurulunca sözleşmeli olarak istihdam edilir. Genel Sekreter yönetim kurulu toplantılarına katılabilir ancak oy hakkı yoktur. Genel Sekreter yönetim kurulu kararlarını uygular.

(2) Kuruluş belgesinde düzenlenmek kaydıyla, yönetim kurulu, resmi dairelerde, mahkemelerde ve üçüncükişiler nezdinde temsil yetkisini genel sekretere ve ilgili şube müdürüne devredebilir. Ancak merkez birliğini idari ve mali konularda taahhüt altına koyabilecek işlerde yönetim kurulunun vereceği yetki ile genel sekreter yetkilendirilir. Genel sekretere birinci derecede imza yetkisi verilebilir.

(3) Genel sekreter, genel kurul ve yönetim kurulu üyeleri tarafından verilen görevleri yapar.

MADDE 36  Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 52  (1) Denetleme kurulu, dört yıl süre için genel kurulca delegeler arasından seçilen, üç asıl ve üçyedek üyeden oluşur. Denetleme kurulu üyelerinde yönetim kurulu üyelerinde aranan şartlar aranır. Denetleme kurulu ibra edilmedikçüyelerinden hiç biri kurullara seçilemez. Kuruluş belgesinde aksine bir hüküm yoksa denetleme kuruluna seçilen üyeler, yönetim kurulu üyelerinin seçildiği iller dışında olmak zorundadır. Kuruluş belgesinde aksine bir hüküm yoksa bir ilden birden fazla üye seçilemez.

(2) Üç ayda bir mutat toplantı başına huzur hakkı şeklinde yapılacak ödeme, denetleme kurulu üyeleri için, kuruluş belgesinde düzenlemelerin yapılması kaydıyla, genel kurul tarafından belirlenir.

MADDE 37  Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

d) Kuruluş belgesinde düzenleme yapılması kaydıyla, yönetim kurulu üyeleri hakkında merkez birliği adına gerekli durumlarda her türlü davayı açar.

MADDE 38  Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin başlığı ile birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkrasının başına Kuruluş belgesinde düzenlenmek kaydıyla merkez birliği teknik işler şube müdürlüğü kurabilir. Cümlesi eklenmiştir.

Merkez birliği teknik işler şube müdürlüğü”

b) Bakanlık mevzuatları çerçevesinde damızlık veya pedigri belgelerini düzenler, soy kütüğüön soy kütüğü veıslah programları ile ilgili esasları belirler. Sergi, müsabaka ve benzeri gösterilerle ilgili kuralları tespit eder.

MADDE 39  Aynı Yönetmeliğin, 55 inci maddesinin başlığı ile birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve birinci fıkrasının başına Kuruluş belgesinde düzenlenmek kaydıyla merkez birliği sağlık işleri şube müdürlüğü kurabilir. cümlesi eklenmiştir.

Merkez birliği sağlık işleri şube müdürlüğü”

“ç) Hayvan sağlığı ile ilgili çalışmalar yapılırken Bakanlığın hayvan sağlığı ile ilgili mevzuatı hükümleri dikkate alınır.

MADDE 40  Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Merkez birliği idari ve mali işler şube müdürlüğü

MADDE 56  (1) Kuruluş belgesinde düzenlenmek kaydıyla merkez birliği idari ve mali işler şube müdürlüğükurabilir. Şube müdürü, yönetim kurulu tarafından dört yıllık fakülte mezunu, idari ve mali konularda asgari iki yıl deneyimli kişiler arasından atanır. Merkez birliği idari ve mali işler şube müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkez birliğinin idari ve mali işlerini yürütmek.

b) Birliklerde örnek bir idari ve mali yapının oluşturulması doğrultusunda birlik ve şube müdürlükleri arasında koordinasyonu sağlamak.

c) Birliklerin idari ve mali konularda eğitim, denetim ve koordinasyon çalışmalarını yürütmek.

(2) Merkez birliğinde gerektiğinde konu bazında alt birimler kurulabilir.

MADDE 41  Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki programı hizmetibaresi  “çalışmaları için alınan ıslah bedeli şeklinde değiştirilmiş, (b) bendindeki programı hizmet ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(2) Bu Yönetmelik çerçevesinde yetiştiricilere teslimi yapılan mal ve hizmet alacakları dışında devlet tarafından üyelere ödenmek üzere il birliğine aktarılan destekleme ödemelerinden her ne ad altında olursa olsun kesinti yapılamaz. Ancak kuruluş belgesinde yetki verildiği takdirde, birliğin paraya dayalı yapacağı faaliyetler için, genel kurul toplantısında üyelerin çoğunluk kararı doğrultusunda mahsuplaşma yapılmadan kesinti ve kesinti oranı belirlenebilir.

MADDE 42  Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kuruluş belgesinde aksine bir hüküm yoksa gelir gider farkı, birlik gelirlerinin toplamından her nevi masraflar, vergi ve faiz çıktıktan sonra kalan kısımdır.

MADDE 43  Aynı Yönetmeliğin 68 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 68  Birlik aşağıdaki sebeplerden dolayı dağılır:

a) Kuruluş belgesi gereğince,

b) Genel kurul kararıyla,

c) İflasın açılmasıyla,

çÜst üste üç yıl olağan genel kurulunu yapmaması halinde,

d) Amacına ulaşma imkânının bulunmadığının Bakanlıkça tespiti halinde mahkemeden alacağı kararla,

dağılır.

MADDE 44  Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının ikinci cümlesindeki toplantılarında ibaresinden sonra gelen nisap ibaresi  yeter sayı” ibaresi şeklinde değiştirilmiştir.

(2) Tasfiye haline giren birliğin bütün borçları ödendikten sonra kalan mallar, kuruluş belgesinde bu hususöngörülmüş olduğu takdirde üyelere eşit oranda dağıtılır.

MADDE 45  Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 46  Aynı Yönetmeliğin 11, 12, 17, 18, 20, 23, 28, 29 ve 30 uncu maddelerinde yer alan asıl ifadesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 47  Aynı Yönetmeliğin geçici birinci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 48  Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 2  (1) Bu maddenin Resmî Gazetede yayımı tarihinden itibaren il birlikleri, bu madde ile aynı tarihte yürürlüğe giren hükümleri kuruluş belgelerine uyarlamak için altı ay, merkez birlikleri ise dokuz ay içerisinde genel kurullarını yapmak zorundadır. Verilen süre içerisinde genel kurulunu yapmayan birlik ve merkez birliğinin iş ve işlemleri askıya alınır.

Uygulama

GEÇİCİ MADDE 3  (1) Birlikler ve merkez birlikleri; kuruluş belgesi intibaklarını tamamlayana kadar, yapacakları iş ve işlemleri bu madde ile aynı tarihte yürürlüğe giren hükümlere göre yaparlar.

MADDE 49  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 50  Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/4/2011

27899

 

© 2015     |   TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ