TR|EN

Birlikler İçin Kuruluş Belgesi 7 Nisan 2014 Tarihinde Yayınlandı....

İl Birlikleri Kuruluş Belgesi 07.04.2014 tarihinde Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 
www.tarim.gov.tr/trgm/Sayfalar/Anasayfa.aspx  web sitesinde yayımlanmış olup tam metni aşağıdadır. 


T.C.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

………………………………………………İLİ DAMIZLIK KOYUN-KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

KURULUŞ BELGESİ

2014…………………………………………………… İLİ DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ KURULUŞ BELGESİBİRİNCİ BÖLÜM
Birliğin Adı, Amaç, kapsam ve birliğin görevleri

Birliğin adı
MADDE 1- (1) Kuruluş Belgesi hükümlerini kabul eden, il düzeyinde yetiştiricilik yapan gerçek ve tüzel kişiler tarafından Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği kurulmuştur.  
(2) Birliğin çalışma bölgesi; İl hudutları dâhilindedir. Birlik, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa istinaden hazırlanan 8/4/2011 tarihli 27899 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik çerçevesindeki görevleri üstlenir.
(3 Birliğin adı; “…………….  İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği”dir.
(4)Birliğin kısa  unvanı  ………………. ………………………… .
(5) Birliğin yönetimi İl merkezidir. Ancak potansiyeli olan ilçelerde merkezin sicil kaydına atıf yapılmak kaydıyla şubeler açılabilir.

Amaç ve kapsam
MADDE 2-(1)Birlik …………………………………….…….ilinde koyun-keçi yetiştiricilerinin üstün verimli koyun-keçi yetiştirmek için kendi aralarında teşkilatlanarak, gerek yurt dışından ithal edilen, gerek yurt içinde yetiştirilen ve gerekse yerli ırk koyun-keçilerin genetik potansiyellerinin geliştirilmesi, verimlerinin artırılması, yerli ırk gen kaynaklarının korunması,  soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutulması, ıslah programlarının yapılması, sürü kayıtlarının tutulması,  belgelendirilmesi ve bu kayıtlara esas teşkil edecek verim kontrollerinin yapılması, sigorta işlemlerinin yapılması, üyelerin eğitimlerinin sağlanması, üyeler arasında yarışmalar düzenlenmesi, üye ihtiyaçlarının temin ve tedariki ile her türlü üretimin analiz ve kontrolünden sonra yurt içi ve yurt dışında pazarlanması, ürünlerin değerlendirilmesi için gerekli tesislerin kurulması, kiralanması ve işletilmesi gibi hususlar ile Bakanlıkça belirlenecek koyun-keçi ıslahı çalışmalarının yapılması amacıyla kurulacak birliklerin kuruluş ve hizmetleri ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

Birliğin görevleri
MADDE 3 –(1) Birliklerin yürütecekleri hizmetlerle ilgili görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak.
b) Üyelerin mesleki eğitimlerini sağlamak, bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla kurs, seminer ve benzeri organizasyonları düzenlemek, çeşitli eğitim çalışmaları yapmak veya yaptırmak, her türlü basılı yayım ve diğer yollarla üyeleri arasında iletişim ve haberleşmeyi sağlamak.
c) Bakanlıkça Merkez Birliğine verilen yetkiler doğrultusunda, Bakanlığın kontrol ve denetiminde ön soy kütüğü, soy kütüğü, döl kontrolü ve/veya ıslah programları faaliyetlerini yürütmek.
ç) Üyelerin koyun-keçilerine suni tohumlama hizmetleri vermek, suni tohumlama ile ilgili sperma ve benzeri malzemeleri temin etmek, depolamak, dağıtmak ve pazarlamak.
d) Yetiştiricilerin damızlık materyal, alet ve ekipman, kaba yem, kesif yem, yem bitkileri tohumlukları ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak, depolamak, dağıtmak ve pazarlamak.
e) Yurt içinden veya gerekli hallerde yurt dışından sağlanan erkek ve dişi materyal, sperma, yumurta, embriyo ya da diğer biyolojik materyali kullanarak ıslah programları ile bütünleşen her türlü faaliyet için gerekli kadro ve ekipleri oluşturmak, gerekli hallerde sperma, yumurta, embriyo ve benzeri ıslah materyallerini üretmek için Bakanlık izniyle ya da Bakanlıktan ruhsatlı üretim merkezleri ve laboratuarlar kurmak, bu konudaki bilgileri yetiştiricilere duyurmak, kullanımlarına imkân veren sistemler geliştirmek ve bu konuda kurslar düzenlemek, araştırma kurumlarıyla işbirliği yapmak.
f) Koyun-keçilerin bakım ve beslenmesi ile ilgili her türlü girdi temini ile teknik ve idari tedbirleri almak veya aldırmak.
g) Üyelerce yetiştirilen damızlık koyun-keçilerin satışını yapmak, satışlarını organize etmek, bunun için müzayede düzenlemek, fuar, sergi ve panayırlar kurmak ve kurulanlara katılmak, yarışmalar tertiplemek, ödüller vermek, yetiştirilen ırkları tanıtmak.
ğ) Yetiştiricilerin ürünlerinin değer fiyatına satışını sağlayacak her türlü pazarlama organizasyonları ve ürün işleme tesislerini kurmak, kiralamak ve işletmek.
h) Yetiştiricilerin ihtiyaçlarına yönelik iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.
ı) Koyun-keçi ve Koyun-keçi işletmeleri ile ilgili her türlü sigorta hizmetlerini yapmak veya yaptırmak.
i) Kredi temini konusunda asıl üyelerine yardımcı olmak.
j) Faaliyet konusu ile ilgili ihtiyaç duyulan her türlü araştırmaları yapmak veya yaptırmak.
k) Koyun-keçiciliğin geliştirilmesi amacıyla gerekli tesisleri kurmak, kurulu tesislere ortak olmak, bunları işletmek, gerektiğinde bu işler için tüm hisseleri birliğe ait olmak üzere şirket ve/veya iktisadi işletme kurmak.
l) Islah programının sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla, Merkez Birliğinin birliğe tahsis etmiş olduğu sayıda genetik materyali temin etmek ve üye işletmelerde kullanmak veya kullandırmak.
m) Kayıt sistemi ve verim kayıtları için gerekli her çeşit girdileri merkez birliği aracılığı ile tedarik etmek, kullanmak ve/veya üyelerine kullandırmak.
n) Faaliyet gösterdiği alanda üretilen her türlü ürünü yurt içi ve yurt dışında pazarlamak.
o) Faaliyet alanı ile ilgili olarak üyelerinin çeşitli ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.
ö) Faaliyet alanı ile ilgili her konuda üyelerine danışmanlık ve projelendirme hizmetlerini vermek.

İKİNCİ BÖLÜM
Üyelik Şekli ve Üyelik İşlemleri

Birlik üyelik şekli
MADDE 4 -(1) Birlik üyeleri şunlardır.
a)Asıl üye:
1) Aynı ırktan en az 25 baş anaç koyun ve/veya keçiye sahip, giriş ve yıllık aidatını ödeyen (yükümlülüklerini yerine getiren) gerçek veya tüzel kişiliğe haiz işletmelerdir. Bu işletmeler soy kütüğü sistemine dâhil olabilirler.
(2) Asıl üyeler, genel kurul toplantılarına katılarak oy kullanma hakkına sahip üyeler olup, birliğin tüm hizmetlerinden ayrıcalıklı ve öncelikli olarak yararlanırlar, ödentileri giriş, yıllık aidat ve hizmet bedelidir. ( girdi temini, danışmanlık hizmeti vb.)
   

b)Aday üye:
1) Aynı ırktan 25 baş altında koyun ve/veya keçi varlığına sahip gerçek ve tüzel kişiliğe haiz işletmelerdir. Bu işletmeler ön soy kütüğü sistemine dâhil olabilirler.
2)Aday üyelerin, birlik genel kurul toplantılarına katılma ve oy kullanma hakları yoktur. Aday üyeler, hizmet bedeli (girdi temini, danışmanlık hizmeti vb) ödemekle yükümlü olup, giriş ve yıllık aidat ödemezler. Hizmet bedeli asıl üyeler için belirlenen ücretlerden az olamaz.
3) Aday üyelerin, asıl üyelik şartlarına haiz olması halinde Yönetim Kurulu bunları asıl üye olarak kabul etmekten kaçınamaz.

Üyelik şartları
MADDE 5 – (1) Yetiştirici birliğine asıl üye olma şartları
a) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
b) En az aynı ırktan asgari 25 baş anaç koyuna ve/veya keçiye sahip olmak,
c) İşletmesi aynı il hudutları içerisinde bulunmak.
d) Kuruluş belgesindeki hükümlülükleri bütün hak ve ödevleri ile birlikte kabul ettiğine dair dilekçe vermiş olmak.
(2)Yetiştirici Birliğine aday üye olma şartları:
a) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
b) Aynı ırktan 25 başın altında anaç koyuna ve/veya keçiye sahip olmak,
c) İşletmesi aynı il hudutları içerisinde bulunmak.


Üyeliğe kabul
MADDE 6 - (1) Birliğe üye olabilmek için, birlik kuruluş belgesinde yazılı üyelik hak ve ödevlerini; kuruluş aşamasında Kuruluş Belgesini imzalayarak; sonradan girişte ise bir üyelik taahhütnamesi vermek suretiyle kabul etmiş olmak gerekir.
(2) Birlik yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruyu inceleyerek, bir ay içerisinde olumlu veya olumsuz cevaplamakla yükümlüdür. Cevap verilmediği veya cevap olumsuz olduğu takdirde talepte bulunan yetiştirici; birlik denetçileri aracılığıyla genel kurula başvurabilir. Genel kurulun kararı kesindir.
(3) Birliğe kabul, yönetim kurulu kararı ile olur. Yönetim kurulu, Kuruluş Belgesinde belirtilen üyelik şartlarını taşıyan yetiştiricileri üyeliğe kabul etmek zorundadır.
(4)Tarımsal üretici örgütleri birliğe tüzel kişi olarak üye olabilirler. Kanuni temsilcilerini birliğe bildirmek zorundadırlar.

Birlik üyeliğinin düşmesi
MADDE 7 -(1) Birlik üyeliği;
a) Üyelikle ilgili şartları kaybettiğinin tespiti halinde altmış gün içerisinde şartlarını sağlamayanlar üyelikten düşürülür.
b) Ölüm hali
durumların da düşer. Asıl üyeliği düşen kimselerden aday üye şartlarına haiz olanların üyelik statüleri aday üye olarak devam eder
(2) Üyelikten düşmek, üyenin birliğe olan borçlarını ortadan kaldırmaz. Kendisi ya da varis veya varisleri birliğe olan borçları iki ay içerisinde ödemekle yükümlüdür. Üyelikten düşme, Yönetim Kurulu kararı ile olur. Birlik, üyeye ya da üyenin varis veya varislerine üyelikten düşme durumunu yazılı tebliğ etmekle ve üyelik defterine işlemekle yükümlüdür.

Birlik üyeliğinden çıkma
MADDE 8- (1) Birliğin üyelikten çıkma ile ilgili sınırlama kararı olmaması halinde üyeler geçerli bir nedene dayalı olarak kendi isteği ile üyelikten çıkabilirler. Üyelikten çıkma, üyenin dilekçesi üzerine yönetim kurulu kararı ile olur. Üyenin üyelikten çıkması birliğe olan borçlarını ortadan kaldırmaz. Üyelikten çıkan yetiştirici, Birliğe olan borçlarını, üyelikten ayrılış tarihinden itibaren iki ay içerisinde ödemekle yükümlüdür.

Birlik üyeliğinden çıkmanın sınırlandırılması
MADDE 9- (1) Geçerli bir nedeni olmayan üyeler, üyelik asgari süresi olan iki yılı doldurmadan önce üyelikten çıkmak için başvuru yapamazlar. Ayrıca, birliğin mevcudiyetinin tehlikeye düşmesi halinde birlik veya merkez birliği yönetim kurulu üyelikten çıkma taleplerine sınırlama getirebilir. Bu sınırlama süresi iki yılı aşamaz.

Birlik üyeliğinden çıkarılma
MADDE 10- (1) Aşağıdaki hallerde yetiştiriciler üyelikten çıkarılır;
a) Kanun, yönetmelik ve kuruluş belgesinde yer alan üyelik yükümlülüklerini azami dört ay süre ile yerine getirmemek,
b) Birlik aleyhine, birliğin manevi ve maddi zararına olabilecek faaliyette bulunmak,
c) Islah programı kapsamında, şahsına kullanım için tahsis edilmiş olan sperma, ovum, embriyo vb. genetik materyalleri kullanmamak veya kullandırmamak,
ç) Islah faaliyetleri ile ilgili olarak birlik veya birlik personellerinin yürütmesi gereken çalışmaları engellemek, birlik tarafından yazılı olarak uyarılmasına rağmen işletmesinde çalışılmasına izin vermemek,
d) Birliğe olan vadesi dolmuş hizmet alımı bedeli ve aidat borçlarını dört ay içerisinde yapılacak iki yazılı tebligata rağmen ödememek,
e) Birliğin kefaletiyle temin edilmiş kredi ve yardımları birlik talimatı dışında kullanmış olmak,
(2) Üyelikten çıkarılmayla ilgili karar birlik yönetim kurulunca genel kurula sunulur. Bu karar, yapılacak ilk genel kurulda kesin karara bağlanarak, ilgili üyeye onbeş gün içerisinde noter aracılığıyla tebliğ edilir.
(3) Çıkarılma kararı gerekçeler ile birlikte tutanağa ve karar defterine geçirileceği gibi üyelik defterine de yazılır.
(4) Üyeler, çıkarılma kararına tebliği tarihinden itibaren üç ay içerisinde, birliğin bulunduğu yerdeki mahkemede iptal davası açabilir. Çıkarılma hakkında yargı kararı kesinleşinceye kadar üyenin hak ve ödevleri devam eder. Üç ay içerisinde mahkemeye başvurmak üzere itiraz edilmeyen çıkarılma kararı kesinleşir.

Üyeliği düşen, üyelikten çıkan ve üyelikten çıkartılan üyelerle hesaplaşma
MADDE 11- (1) Birlik üyeliği düşen, kendi rızası ile üyelikten çıkan yetiştiriciler ile çıkarılma kararına yasal süresi içerisinde itiraz etmeyen üyelikten çıkartılmış yetiştiricilerin Genel Kurul’a katılma ve Genel Kurul’da oy kullanma hakkı yoktur.
(2) Birlikle mali hesaplaşmada, birliğin mal varlığından hak iddia edilemez. Hesaplaşma sadece borç ve alacakların tasfiyesini içerir. Üyelerle hesaplaşma, mahkemeye başvurmaması halinde kararın tebliğ tarihinden itibaren iki ay içerisinde gerçekleştirilir. Üyelikten düşen, çıkan ve çıkarılan yetiştiricilerin üyelik dönemlerine ait zararlarından dolayı oluşan sorumluluğu ortadan kalkmaz.


Tekrar birliğe üye olma
MADDE 12- (1) İlk defa üyelikten çıkmış olan üyeler, çıkma nedeni ortadan kalktıktan, birliğe olan hizmet ve aidat borçlarını ödedikten sonra tekrar üye olabilirler. Birliğe tekrar üye olmada, yeni üyelik kabul şartları aranır.
(2) İki defa üyelikten çıkan veya iki defa üyeliği düşen yetiştiriciler ile birlik aleyhine, birliğin manevi ve maddi zararına olabilecek faaliyette bulunma nedeniyle bir kez üyelikten çıkarılan yetiştiriciler 3 yıl süreyle birliğe tekrar üye olamaz.

Birlik üyeliğinin devir edilmesi
MADDE 13- (1) Üyenin ölümü durumunda, ölen üyenin ölümünü müteakip veraset ilamına göre üyeliğin devri yapılabilir. Ölen kişinin üyeliğinin devri için aşağıdaki belgeler istenir;
a) Üyelik devri için başvuru dilekçesi,
b) Veraset ilamı,
c) Birden fazla reşit durumda varisin olması halinde, diğer varislerin işletme ve küçükbaş hayvanlar üzerindeki haklarını rıza ile ilgili varise devir ettiklerine dair noter onaylı belge,
ç) Devir alan kişi adına İl/İlçe Tarım Müdürlüğü onaylı işletme tescil belgesi ve onaylı küçükbaş hayvan varlığı listesi,
(2) Ölenin Birlik üyeliği, yönetim kurulu kararı ile üyelik defterinde neden belirtilerek düşürülür. Devir alan varise üyelik defterinde yeni üyelik kaydı açılır. İşletme üyeliğini devir alan varisten üyelik giriş aidatı alınmaz.
(3) Üyeler, eş, on sekiz yaşından gün almış ve aynı ikametgâhta bulunan çocuğu veya ebeveynine birlik üyelik devri yapabilir. Üyelik devir işlemi için aşağıdaki belgeler istenir:
a) Üyenin işletme ve küçükbaş hayvanlarla ilgili tüm hak ve ödevlerini eşi, çocuğu veya ebeveynine devir ettiğine dair başvuru dilekçesi (dilekçede devir alan kişinin adı, soyadı ve TC Kimlik numarasının belirtilmesi ve üyenin kendi el yazısı ile imzalanması şartları aranır),
b) Devir alan kişi adına İl/İlçe Tarım Müdürlüğü onaylı işletme tescil belgesi ve onaylı küçükbaş hayvan varlığı listesi
(4) Yönetim Kurulu kararı ile üyeliği devreden kişinin üyelikten düşme nedeni belirtilerek üyelik defterine işlenir. Devir alan eşi, on sekiz yaşından gün almış çocuğu veya ebeveyni için devir işlemi belirtilmek suretiyle üyelik defterine yeni üyelik kaydı açılır ve üyelik giriş aidatı alınmaz.
(5) Üyeliğini devir eden kişi, devir ettiği tarihten asgari bir yıldan önce üyeliği tekrar geri devralamaz.
(6) Üyenin sahip olduğu küçükbaş hayvanların farklı bir işletme üzerine devri veya kardeşler arası devir işlemi kapsam dışındadır. Bu gibi durumlarda yeni üyelik kabul işlemleri uygulanır.
(7) Üyeliği devir alan kişi, ölen veya devir nedeniyle üyeliği düşen kişinin birliğe olan tüm borç ve sorumluluklarını devir almış sayılır.
(8) Ölen veya devir işleminden dolayı üyeliği düşen kişinin birlik yönetim kurulu veya denetleme kurulu üyesi olması halinde, yönetim veya denetleme kurulundaki üyeliği de düşer. Devir işlemi, sadece Birlik üyeliğini kapsar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Üyelerin Hak ve Ödevleri
Katılım Payı ve Aidatlar

Aidat ödeme şekli
MADDE 14 – (1) Birliğin asıl üyeleri, genel kurul tarafından belirlenen giriş aidatı ve yıllık aidatları ödemekle yükümlüdürler.
(2) Aday üyelerden giriş aidatı ve yıllık aidatlar talep edilemez. Yalnızca birlikten almış oldukları hizmetlerin karşılığı bedeli ödemekle yükümlüdürler.

Sürü Kaydı Hizmet Bedeli
MADDE 15 - (1) Birlik yapacağı sürü kaydı faaliyetleri (veri toplama, değerlendirme v.b) için üyelerinden, Genel Kurulun belirleyeceği bedeli her bir hayvan için olmak üzere toplam hayvan sayısına göre alır.

Aidat ve diğer ücretlerin ödeme şekli
MADDE 16 – (1) Asıl üyenin ödemekle yükümlü olduğu aidatlar şunlardır:
a)Giriş aidatı, asıl üyelik işlemi yapılırken peşin olarak ödenir,
b)Giriş ve yıllık aidatlar ile bunların tahsilât şekli Genel Kurul tarafından belirlenir,
(2) Diğer ücretler, genel kurulca karar alınmak şartıyla birlik yönetim kurulu tarafından tahsil edilir.

Sermaye
MADDE 17 – (1) Birliğin sermayesi asıl üyelerin birliğe girerken ödemiş oldukları giriş aidatlarından oluşur. Giriş aidatı ve aidat artırımları genel kurul kararı ile tespit olunur. Giriş aidatı miktarı hiçbir şekilde uygulanan brüt asgari ücretin %15 ini aşamaz.

Borç Para Alma, yardım ve bağış kabul etme
MADDE 18 – (1) Birlik, amaçlarını gerçekleştirmek için şartları ve miktarı genel kurul tarafından belirlenmek koşulu ile bankalardan, uygun bulacağı kişi ve kuruluşlardan ve üyelerinden borç para alabilir. Gerçek ve tüzel kişilerden bağış ve yardım kabul edebilir.

Bilgi edinme hakkı
 MADDE 19 – (1)Yönetim Kurulunun faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider farkı cetveli ile denetleme kurulu raporları genel kurul toplantısına bir ay kala üyelerin tetkiki için birlik merkezi ilan panosuna asılır. Bu konuda üyelerin bilgi edinme hakkı birlik organlarından birinin kararı ile yok edilemez veya sınırlandırılamaz.

Sorumluluk
MADDE 20 -(1) Birlik borçlarından dolayı alacaklılarına karşı mal varlığı ve tüm aktifleriyle sorumludur.
 
İflas halinde yükümlülük
MADDE 21 - (1) Birliğin iflası halinde iflas idaresi, asıl üyelerin her birinden payına düşen borcun ödenmesini ister. Aktif bakiyesi pay cetvellerinin kesin olarak tespiti üzerine geri verilir. Asıl üyelerin geçici olarak tespit olunan borçları ile pay cetveli aleyhine icra ve iflas kanunu hükümlerine göre itiraz hakları vardır.

Birliğe yeni giren asıl üyelerin sorumlulukları 
MADDE 22 – (1) Birliğin mali durumunu bilerek birliğe yeni üye olan asıl üyeler önceden doğmuş olan birlik borçlarından diğer üyeler gibi sorumlu olurlar. Yukarıda belirtilen kurala aykırı kuruluş belgesi hükümleri ile üyeler arasındaki anlaşmalar üçüncü şahıslar için hüküm ifade etmez.Sır saklama yükümlülüğü
MADDE 23 – (1) Birliğin ticari defteri ve haberleşme ile ilgili hususların tetkiki, genel kurulun açık bir müsaadesi veya yönetim kurulu kararı ile mümkündür.
(2) İncelenmesine müsaade edilen defter ve belgelerden öğrenilecek mutat sırlar hariç, hiçbir üye Birliğin işleyişine ve faaliyetlerine dair sırları öğrenmeye yetkili değildir.
(3) Her üye, her ne suretle olursa olsun öğrenmiş olduğu birliğe ait sırları sonradan üyelik hakkını kaybetmiş olsa da gizli tutmak zorundadır.
(4) Bu mecburiyete uymayan üye, meydana gelebilecek zarardan birliğe karşı sorumlu olduğu gibi böyle bir üye hakkında birliğin şikâyeti üzerine, bu durumdan herhangi bir zarar doğmasa dahi, gerekli yasal işlemlere başvurulur.

Birliğin dağılmasından sonra sorumluluk
MADDE 24 - (1) Birliğin dağılması halinde, dağılmanın Ticaret Siciline tescilinden başlayarak bir yıl içinde birliğin iflasına karar verildiği takdirde, üyeler gerekli ek ödemelerde bulunmak ile yükümlüdür.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Birliğin Organları, Genel Kurul


Birliğinin Organları
MADDE 25 – (1) Birlik, aşağıdaki organlardan teşkil edilir.
a) Birlik Genel Kurulu
b) Birlik Yönetim Kurulu
c) Birlik Denetleme Kurulu

Birlik genel kurulu
MADDE 26 – (1) Birlik Genel Kurulu birliği meydana getiren asıl üyelerden oluşan en yetkili karar organıdır.
(2) Birlik Genel Kuruluna, Genel Kurul tarihinden en az doksan gün önce birliğe asıl üye olan ve birliğe karşı yükümlülüklerini yerine getiren asıl üyeler katılabilir.
(3) Asıl üye olarak genel kurula katılan şahıs ve tüzel kişilerin (şirket veya üretici örgütü) bir oy hakkı vardır.
(4) Asıl üye olarak genel kurula katılacak tüzel kişi (şirket veya üretici örgütü) temsilcileri, temsil etmeye yetkili olduklarına dair belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.

Genel kurulun görevleri
 MADDE 27 – (1) Genel kurulun görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu, denetleme kurulu ve gerektiğinde hesap tetkik komisyonu ile tasfiye kurulunu seçmek,
b) Yönetim Kurulu üyelerini ve denetleme kurulu üyeleri faaliyet raporlarını, gerektiğinde hesap tetkik komisyonu ve tasfiye kurulunu ibra etmek veya etmemek,
c) Bilanço (gelir-gider farkı) hesapları ve yıllık çalışma raporları hakkında karar almak ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
ç) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ile Tasfiye Kurulu ve asıl üyeler tarafından yapılan teklifleri incelemek, bunların arasından yerine getirilmesi uygun görülenlerin iş programına alınmasına ve uygulanmasına karar vermek,
d) Gerektiği takdirde Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri ile Tasfiye Kurulu üyelerinin işlerine son vermek,
e) Kuruluş belgesinde yapılacak değişiklikleri önermek, Bakanlıkça hazırlanmış kuruluş belgesi değişikliklerini kabul etmek,
f) Birliğin bir başka birlikle işbirliği yapmasına karar vermek,
g) Amaç ile ilgili kuruluşlara iştirake karar vermek ve katılma paylarını belirlemek,
ğ) Gayrimenkul alım ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğini, yerini ve azami fiyatını; satılacak gayrimenkulün asgari fiyatını belirlemek ve bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
h) İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma usul ve esaslarını belirlemek ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki vermek,
ı) Üyelerin ihtiyaçları ile ilgili araç, gereç ve demirbaşlar ile üretim maddelerinin temini hususunda karar almak ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki vermek,
i)Asıl üyelere,  birlik aracılığı ile sağlanan ayni ve nakdi kredilerin ödeme şekli ve miktarını tespit etmek ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki vermek,
j) Yönetim Kurulunun hazırlamış olduğu iş programı ve yeni bütçeyi onaylamak,
k) Şubeler, alım ve satım merkezleri açmak için Yönetim Kuruluna yetki vermek,
l) Ortak olunduğu takdirde merkez birliğine yatırım ve geliştirme payının kısmen veya tamamen devri konusunda karar vermek,
m) Yönetim Kurulu tarafından yapılan üyelikten çıkarma teklifleri hakkında karar vermek,
n)Merkez Birliği Genel Kuruluna iştirak etmek üzere üye birliklerden seçilecek asıl üyeler arasından;
1) Asıl üye sayısı 500'e kadar olanlardan 6 delege,
2) Asıl üye sayısı 501-1000 arası olanlardan 7 delege,
3) Asıl üye sayısı 1001-5000 arası olanlardan 8 delege,
4) Asıl üye sayısı 5001 ve üzeri olanlardan 8 delegeye ek olarak her 1000 asıl üyeye karşılık 1 delege ve aynı sayıda yedek delege seçmek,
o) Üyelerin müşterek menfaatlerini ilgilendiren ve Yönetim Kurulu yetkisi dışında olan her konuda karar vermek,
ö) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Tasfiye Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ile yollukları belirlemek, ayrıca personelin kadro ve ücretleri ile yolluklarının tespit edilmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
p) Banka ve diğer kuruluşlardan temin edilecek kredi ve yardımlar ile gerçekleştirilecek yatırımların yapılmasına karar vermek,
r) Canlı ve cansız demirbaşların terkini konusunda karar almak ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki vermek,
s) Gerekli hallerde yönetim kurulunun teklifi üzerine toplanarak illerinde uygulanacak olan teknik ve sağlık hizmetleri ile ilgili ücret ve ödentiler ile aidat ve katılım payı tutarlarını belirlemek ve uygulaması için Yönetim Kuruluna yetki vermek,
ş) Her türlü kiralama konusunda karar almak ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki vermek,
t) Uygun bulacağı kişi ve kuruluşlardan veya bankalardan alınacak borç miktarı ve koşulları belirlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
u) Asıl üyelerin yıllık aidatı ve giriş aidatlarını belirlemek,
(2) Genel kurul Kanun, Yönetmelik ve kuruluş belgesi hükümlerine aykırı karar alamaz.

Genel kurul toplantıları
MADDE 28 - (1) Genel kurul aşağıdaki şekilde toplanır :
a)Olağan Genel Kurul,
b)Olağanüstü Genel Kurul.

Olağan genel kurul toplantısı
MADDE 29- (1) Olağan genel kurul, Yönetim Kurulunun daveti üzerine her yıl Haziran ayının sonuna kadar, asıl üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. Genel kurulda toplantı için gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, çoğunluk aranmaksızın, en az yedi en geç otuz gün içerisinde ikinci toplantı yapılır.

Olağanüstü genel kurul toplantısı
MADDE 30- (1 Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu veya Tasfiye Kurulunun çoğunluk kararı veya asıl üye sayısının en az 1/10’unun yazılı müracaatını takiben altmış gün içerisinde Yönetim Kurulu tarafından Genel kurul toplantıya çağırılır. Genel kurulda çoğunluk sağlanamaması durumunda en az yedi en geç otuz gün içerisinde Yönetim Kurulunun daveti ile çoğunluk aranmaksızın ikinci toplantı yapılır. Olağanüstü toplantının gerçekleşmemesi durumunda merkez birliği, birlik genel kurulunu resen toplantıya çağırarak toplantıyı gerçekleştirir. Belirtilen yollarla genel kurulun gerçekleşmemesi halinde Bakanlık tarafından ilgili birlik genel kurula çağırılır.
 
Çağırma şekli ve gündem
MADDE 31 (1) Yönetim Kurulu,  genel kurul toplantısının duyuru ve gündemini genel kurulun yapılacağı tarihten otuz gün önce üyelerin en kolay ve emin şekilde haber almalarını sağlamak üzere; birliğin bulunduğu ildeki yerel gazetede, yerel gazete yok ise ulusal bir gazetede ilan eder. Birliğin internet sayfası var ise, buradan da ilan edilir. Ayrıca, asıl üyenin son bildirdiği elektronik posta adresine veya iletişim numarasına, genel kurulun tarih, saat, yer ve gündeminin ilan edildiği gazetenin adı ve tarihi bildirilmek koşuluyla mesaj gönderir veya imza karşılığı elden toplantı çağrısı ilanını ulaştırır. Bu ilanda, ilk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının yeri ve tarihi de belirtilir. Bu süre ilk toplantı tarihinden en az yedi en çok otuz günü geçemez.
(2) Kuruluş belgesi değiştirilmesi söz konusu ise yapılacak ilanda değiştirilecek madde numaralarının yazılması ile yetinilir.
(3) İlanın bir örneği toplantıdan en az on beş gün evvel valiliğe gönderilir. Toplantı için Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi talep edilir. Ayrıca temsilciye ödenmek üzere Bakanlıkça tespit edilecek ücret o yerin Maliye Veznesine yatırılır. Bakanlık temsilcisi toplantının başlamasından itibaren bir saat içerisinde gelmez ise toplantıya katılan asıl üyelerden birisinin nezaretinde toplantı yapılır ve bu durum bir tutanakla belirlenir.

(4) Genel kurulda gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak birliğe kayıtlı üyelerin en az 1/10'unun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde, hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması, çıkan veya çıkarılan üyeler hakkında karar alınması, genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması ve Kanun, kuruluş belgesi ve iyiniyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, genel kurula katılan asıl üyelerin yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır. Genel kurulda hazır bulunmayanlar teklifte bulunamazlar.
(5) Dörtten az olmamak üzere üyelerin en az 1/10'u tarafından genel kurul toplantısından en az 20 gün önce yazılı olarak bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur.

Toplantıya başlama
MADDE 32 (1) Toplantı, yönetim kurulu başkanı tarafından, bulunmaması durumunda yönetim kurulu üyelerinden biri, o da yoksa denetleme kurulu üyelerinden biri, o da yoksa genel kurulca gösterilecek asıl bir üye tarafından yoklamayı müteakip açılır.
(2) Toplantıda asıl üyelerin gerekli çoğunluğu sağladığı tespit edilince divan başkanlığının seçimine geçilir.
(3) Toplantıya katılan oy verme yetkisine haiz asıl üyeler veya merkez birliği temsilcileri arasından bir Divan Başkanı, iki kâtip üye seçilir. Seçimin gizli yapılması durumunda ayrıca iki oy tasnifçisi seçilir. Divan başkanlığına, birlik başkanı, yönetim kurulu üyeleri, denetleme kurulu üyeleri ve birlik çalışanları seçilemez.
(4) Toplantı açılıp gündem maddelerinin görüşülmesine başlandıktan sonra herhangi bir sebeple toplantının devamına imkân görülmemesi veya divanın çekilmesi halinde gündemi tamamlamak üzere genel kurulda ibra maddesi görüşülmemişse yönetim kurulu, görüşülmüşse Bakanlık, merkez birliği veya yetkili mahkemece atanacak yönetici kurul (kayyum) tarafından yapılacak çağrı üzerine genel kurul yeniden toplanır, bu konudaki çağrı ile ilgili olarak 31 nci madde uygulanır.

Hazır bulunanlar listesi
MADDE 33- (1) Genel Kurul toplantısına katılan asıl üyeleri gösteren hazır bulunanlar listesi düzenlenir. Bu listede asıl üyelerin üyeliğe kabul tarihleri, oy yetkisine haiz asıl üyelerin adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres ve imza bölümü yer alır.
(2) Liste toplantıya başlamadan önce toplantıya katılan asıl üyelere imzalatılır. Listenin bakanlık temsilcisi ve divan başkanlığı tarafından da imzalanması gereklidir.

Karar nisabı
MADDE 34 –(1) Kararlar hazır bulunan asıl üyelerin çoğunluğu ile verilir. Oyların eşitliği durumunda tekrar oylama yapılır. İkinci oylamada da eşit çıktığı takdirde madde kabul edilmemiş sayılır. Ancak, Kuruluş belgesi değişikliği, dağılma ve birliğin feshi teklifleri konularında fiilen kullanılan oyların 2/3' ü, sorumlulukların ağırlaştırılması veya ek ödeme yükümlülükleri konusunda alınacak kararlar için bütün asıl üyelerin 3/4' ünün kabul oyu gereklidir.
(2) Genel kurulda verilen kararlar tüm üyeler için geçerlidir.

Birliğin asıl üyelerin hazır bulunması
MADDE 35 (1) Birliğin bütün asıl üyelerinin toplantıda hazır bulunması halinde, genel kurul toplantısına dair diğer hükümler saklı kalmak şartı ile toplantıya çağrı hakkındaki hükümlere uyulmamış olsa dahi, kararlar alınabilir.

Oy kullanamayacaklar
MADDE 36 – (1) Birlik işlerinin yürütülmesinde Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen üyeler, Yönetim Kurulu’nun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamazlar. Bu hüküm Denetleme Kurulu üyeleri için geçerli değildir.
(2) Asıl üyelerden hiçbiri kendisi veya karı kocası yahut usul ve füruu ile birlik arasında şahsi bir işe veya davaya dair görüşmelerde oy hakkını kullanamaz.
(3) Birliğin aday üyeleri genel kurulda oy kullanamazlar.Birlik yönetim kurulu ve denetleme kurulu ile merkez birliği delegelerinin seçimi
MADDE 37 – (1)Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ile Merkez Birliği delegeleri seçimleri adayların tek listede toplanması halinde açık, birden fazla listede toplanması halinde ise gizli oyla yapılır. Ancak asıl üye sayısı 500’den fazla olan birliklerin seçimleri gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır.
(2) Yönetim Kurulu için beş asıl üye ve beş yedek üye, denetleme kurulu için üç asıl üye ve üç yedek üye ile merkez birliği genel kurulunda birliği temsil etmek üzere asıl üye sayısı 500’ e kadar olanlardan 6 delege, asıl üye sayısı 501-1000 arası olanlardan 7 delege, asıl üye sayısı 1001-5000 arası olanlardan 8 delege, asıl üye sayısı 5001 ve üzeri olanlardan 8 delegeye ek olarak her 1000 asıl üyeye karşılık 1 delege ve aynı sayıda yedek delege seçilir.
(3) Merkez Birliği delegeleri, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri genel kurula katılan asıl üyeler arasından seçilir.
(4) Seçimlerin gizli yapılması halinde birlik mührünü taşıyan oy pusulaları ve zarflar, hazır bulunanlar listesini imzalayan asıl üyelere verilir. Listede yer alan yönetim ve denetim kurulu asıl ve yedek üyeleri ile merkez birliği delegelerinin asıl ve yedek üyelerinin üzerinin çizilmesi veya çizilenlerin yerine yeni isimler yazılması durumunda kullanılan oy geçersizdir. Üyelerin imzaları divan tarafından bakanlık temsilcisinin gözetiminde, bakanlık temsilcisin genel kurula gelmemesi durumunda divanın gözetiminde kontrol edilerek oylarını seçim sandığına atarlar. Kullanılan oylar sayılır. Katılanlara göre oyların fazla çıkması halinde oy pusulaları açılmadan, fazla oylar rastgele seçilerek iptal edilir. Sandık açılıp oy ayrımı bittikten sonra sonuçlar tutanağa yazılır.
(5) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve merkez birliği delegeleri kendi kategorilerinde asıl ve yedek olarak değerlendirilir. Oy pusulalarındaki isimlerin üzeri çizilerek yerlerine yenileri yazılamaz.
(6) Genel kurulda en çok oy alan liste, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve merkez birliği delegesi asıl ve yedek üyeliklerine seçilmiş olurlar.
(7) Eşit oy alan listelerin sıralanmasının belirlenmesinde kuraya başvurulur.

Genel Kurul toplantısına ait belgelerin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne gönderilmesi
MADDE 38 – (1) Genel Kurul görüşmeleri tutanağa bağlanır. Divan başkanı ve kâtipler tarafından imzalanan bu tutanakta ayrıca, toplantıya katılan asıl üye sayısı belirtilir. Yeni seçilip göreve başlayan Yönetim Kurulu tarafından, genel kurul toplantısının gerçekleştiği günden itibaren en geç onbeşinci iş günü sonuna kadar aşağıdaki belgeler İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’ne gönderilir veya elden teslim edilir.
a) Toplantıya ilişkin ilanlar ve diğer belgeler,
b) Gündem,
c) Bakanlık temsilcisi ve divan başkanlığı tarafından imzalanmış genel kurul tutanağı,
ç) Bakanlık temsilcisi ve divan başkanlığı tarafından imzalanmış hazirun cetveli,
d) Genel Kurula sunulan mali tablolar, faaliyet ve denetim raporları ve diğer belgeler.
e) Genel kurul toplantı tutanağının Ticaret Sicil Gazete’sinde ilan edilen bir sureti,
(2) Aynı belgelerin birer nüshası Merkez Birliği’ne de gönderilir

Kararların bozulması
MADDE 39 – (1) Kanun, yönetmelik, kuruluş belgesi hükümleri ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiasıyla aşağıda belirtilen kimseler genel kurul kararları aleyhine toplantıyı takip eden günden başlamak üzere 30 gün içinde birlik merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye başvurabilir. Bu kimseler;
a) Toplantıda hazır bulunup da kararlara katılmayarak karşı görüşlerini tutanağa geçirten, oyunun kullanılmasına haksız olarak izin verilmeyen, toplantı çağrısının usulüne uygun yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan veya tebliğ edilmediğini, genel kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara katılmış bulunduklarını iddia eden asıl üyeler.
b) Yönetim Kurulu,
c) Kararların yerine getirilmesi, yönetim kurulu üyeleri ile denetleme kurulu üyelerinin şahsi sorumluluklarını gerektirdiğinde bu kurulların üyelerinden her biri,
(2) Ayrıca genel kurul kararları aleyhine davanın açıldığı ve duruşmanın yapıldığı gün, yönetim kurulu tarafından ilan olunur.


Yönetim Kurulu
MADDE 40- (1) Yönetim kurulu, Kanun, ilgili Yönetmelik ve Kuruluş Belgesi hükümleri içinde birliğin kanuni temsilcisi olan ve faaliyetlerini yürüten icra organıdır.

Yönetim kurulu üye sayısı ve üyelik şartları
MADDE 41 – (1) Birlik Yönetim Kurulu, dört yıl için genel kurul tarafından asıl üyeler arasından seçilen, beş asıl üye ile beş yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri aynı zamanda Denetleme Kurulu üyesi olamaz.
(2) Olağanüstü genel kurul toplantılarında Yönetim Kurulu üyeliğine seçilenlerin görev süresi, önceki Yönetim Kurulu’nun kalan görev süresi kadardır.
(3) Asıl üyeliği düşen Yönetim Kurulu üyelerinin Yönetim Kurulu üyeliği de düşer.
(4) Yönetim Kurulu’ndan ayrılan üyelerin tekrar seçilme hakkı vardır.
(5) Yönetim Kurulu üyeliğine aday olabilmek için:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunundaki zimmet, irtikâp, rüşvet, görevi kötüye kullanma, sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık ve nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas, güveni kötüye kullanma ve Devletin aleyhine işlenen suçlardan affa uğrasalar dahi mahkûm olmamak,
c) Kısıt altında bulunmamak,
ç) 18 yaşından küçük olmamak,
d) En az ilkokul ve/veya ilköğretim okulu mezunu olmak,
e) Birlik personeli olmamak,
f) Tarımsal amaçlı başka bir sivil toplum örgütünde Yönetim Kurulu üyesi olmamak,
şartları aranır.
(6) Üyelik şartları Denetleme Kurulu tarafından araştırılır. Bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile seçilme yeterliliklerini sonradan kaybedenlerin görevlerine yönetim kururlunca son verilir.
(7) Seçimlere birden fazla liste ile girilmesi halinde genel kurulda en çok oy alan listede adları bulunanlar, Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeliklerine seçilmiş olurlar. Eşit oy alan listelerin sıralanmasının belirlenmesinde kuraya başvurulur. Yönetim Kurulu’ndan ayrılan bir üyenin yerine yedek üyelerden alınan oy sırasına göre biri geçer.
(8) Herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu toplantı nisabını kaybederse boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Denetleme Kurulu üyeleri tarafından yedek listeden yeteri kadar üye çağırılır.
(9)Tarımsal amaçlı başka bir sivil toplum örgütünde başkan olarak görev yapanlar Yönetim Kurulu başkanı olamaz.
(10) Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetleme Kurulu üyelerinin birbirleriyle üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhrî akrabalıkları olamaz.
(11) Birlik yönetim kurulu üyeleri ve denetçileri; bu birliklerin hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi veya denetçi olamazlar, personel olarak yahut başka bir şekilde ücretli görev alamazlar.
(12) Onbirinci fıkrada belirtilen diğer görevleri bulunmasına rağmen birliklerin yönetim kurulu üyesi veya denetçi olarak seçilenler, seçildikleri tarih itibariyle diğer görevlerinden ayrılmak zorundadırlar. Bu görevlerinden ayrılmayanların yönetim kurulu üyeliğine veya denetçiliğe seçilmelerine ilişkin işlemler hükümsüzdür. Seçildikten sonra onbirinci fıkradaki diğer görevleri edinen birliklerin yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinin sonradan edindikleri görevlere ilişkin seçilme veya görevlendirme işlemleri ile sözleşmeler de hükümsüzdür. Yönetim kurulu üyeliğine veya denetçiliğe seçilme işlemleri bu şekilde hükümsüz olanların yerlerine yedekleri çağrılır.
(13) Birliklerin yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerinin fiilen bu görevleri yürüttükleri dönemde; bunların eş ve ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları, bu Birlikler ile % 50’den fazla hissedarı oldukları şirketlerde, katıldıkları vakıflarda ve diğer teşekküllerde yönetim kurulu üyesi veya denetçi olamazlar, personel olarak veya başka bir şekilde ücretli olarak işe alınamazlar.
(14) Bu madde hükümlerine aykırı uygulamalar denetçiler tarafından araştırılır.
(15) Onbirinci fıkraya aykırı olarak görev yapmakta olanlar, bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde bu görevlerinden sadece birisini tercih ederek diğerlerinden ayrılırlar. Süresi içerisinde tercihte bulunmayanların seçilmiş oldukları birliklerin yönetim kurulu üyeliği veya denetçilik görevleri dışındaki diğer görevlerinin tamamı kendiliğinden sona erer.

Yönetim kurulu iş bölümü ve çalışma şekli
MADDE 42 – (1) Birlik Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir muhasip üye ile sekretaryayı yürütecek bir üye seçer ve diğerleri üye olarak görev yapar. Başkan ve bir Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere en az iki kişi, Birliği ticaret siciline tescil ettirmek üzere temsile yetkili kılınır. Aynı toplantıda Yönetim Kurulu’nun yapacağı toplantı tarihi ve yeri belirlenir. Bu toplantıda ayrıca gerektiğinde zorunlu olabilecek olağan dışı toplantılara ilişkin karar alınır.
(2) Birlik Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı’nın katılımı ile toplanır. Başkanın mazeret bildirdiği toplantılar başkan yardımcısının başkanlığında gerçekleştirilir. Yönetim Kurulunda görev değişikliği ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu üyelerinin yapacağı yazılı müracaatlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından ilk yönetim kurulu toplantısında görüşülmek üzere gündeme alınır
(3) Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylar eşit olduğu takdirde görüşme konusunda başkanın oyu belirleyici olur.
(4) Yönetim Kurulu kararları, sahifeleri noterce tasdik edilmiş bir karar defterine sıra numarası ve tarihi ile kayıt edilip imzalanır. Alınan karara, karşı görüşte olanlar veya çekimser kalanlar muhalefet sebeplerini kararın altına yazarak imzalamak zorundadırlar.
(5) Yönetim Kurulu üyelerine genel kurul tarafından belirlenen huzur hakkı ve yolluk dışında hiçbir ad altında başkaca ödeme yapılmaz.
(6) Yönetim Kurulu üyeleri her zaman üyelikten ayrılabilirler. Ancak, çekilen üyenin iş gördüğü zamana ait sorumluluğu ile ilgili olarak zarar ve sorumluluklarının öğrenildiği tarihten itibaren genel hukuk hükümlerine göre Denetleme Kurulu tarafından aleyhinde tazminat davası açılabilir.
(7) Yönetim Kurulu üyeleri topluca istifa ettikleri veya mevcut yedeklerin istifa eden üyelerin yerini dolduramadığı takdirde; olağanüstü genel kurul toplantısına gidilerek yeniden Yönetim Kurulu üyeleri seçilir.
 (8) Görevi son bulan eski Yönetim Kurulu, yeni Yönetim Kuruluna seçim gününden başlayarak bir hafta içinde görevini devretmek zorundadır. Seçilen Yönetim Kurulu’nun görev süresi bir sonraki olağan genel kurul sonucu seçilen yeni Yönetim Kurulu’na görevi devredene kadar devam eder.

Yönetim  Kurulunun görevleri
MADDE 43 –(1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Birlik Yönetim Kurulu, Kanun, Yönetmelik ve kuruluş belgesinde belirtilen görevleri yürütmekle görevlidir. Bu amaçla ayda bir defa mutat toplantı yapar, ancak gerek duyulması halinde toplantı sayısı arttırılabilir.
b) Birlik bütçesini hazırlar, birliğin her türlü faaliyet ve kayıt işlerini yürütür.
c) Soy kütüğü, ön soy kütüğü, ıslah faaliyetleri ve verim kontrollerini mevzuat doğrultusunda yaptırır ve takip eder.
ç) Genel Kurulu toplantıya çağırır. Çalışmalarını rapor halinde genel kurula sunar.
d) Gerektiğinde genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.
e) Genel kurulca verilen görevleri yapar. Sonuç hakkında genel kurula bilgi verir.
f) Yetiştirici eğitimlerini yapar, seminerler düzenler, yetiştirme, bakım, besleme, sürü idaresi ve benzeri konularda yayınlar yapar.
g) En son hayvan ve hayvansal ürün fiyatlarına ilişkin pazar haberlerini üyelerine duyurur.
ğ) Hayvancılık işletmeleri kurmak isteyenlere proje hazırlama konusunda yardımcı olur.
h) Asıl üyelerine kredi sağlamaya yardımcı olur.
ı) Merkez birliği tarafından hazırlanan personel çalışma usul ve esaslarına uygun olarak personelin tayin, atama ve özlük işlerini yürütür.
i) Mevcut bütçe dâhilinde gerekli harcamaları mevzuata göre yapar.
j) Üyelerinin ürünlerine pazar bulmaya, pazarlama faaliyetlerini yürütmeye ve üyelerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır.
k) Potansiyeli olan ilçelerde birlik şubesi kurulması konusunu inceler, uygun görülenlerin kurulmasını genel kurula teklif eder.
l) Birlik teknik işler şube müdürlüğü, sağlık işleri şube müdürlüğü ile birlik idari ve mali işler şube müdürlüğü faaliyetlerini düzenler ve yönetir.
m) Kanunlara aykırı olarak alınan genel kurul kararları aleyhine iptal davası açar.
n) Genel Kurulca uygulanmasına karar verilen Bakanlıkça desteklenecek yatırım projelerini hazırlatarak merkez birliğin ve Bakanlığın onayına sunar.
o) Birliğin aczi halinde genel kurulu toplantıya davet ederek gerekli mercilere haber verir.
ö) Eski yönetim kurulu üyeleri ile birlik memurlarının sonradan tespit edilen yolsuzluk ve usulsüzlükleri ilgili mercilere haber verir.
p) Denetim amacı ile Bakanlığın, denetleme kurulunun veya bağımsız denetleme organının talebi halinde, birliğe ait her türlü defter ve belgeleri verir.
r) Her türlü sigorta hizmetlerini yürütür ve/veya yürütülmesine yardımcı olur.
s) Merkez birliği tarafından ıslah programı kapsamında sağlanacak genetik materyallerin ve girdilerin üyelere ait hayvanlarda kullanılmasını sağlar.
ş) Yürütmekte olduğu ıslah programı ile ilgili her türlü resmi belgeyi düzenler veya düzenlettirir.
t) Üye bilgilerinin güncelleştirilmesini sağlar ve takip eder.
u) Hayvan varlığını genel kurul toplantısından en az 90 gün önce tespit eder,

Yönetim kurulunun sorumlulukları ve ücret 
MADDE 44 –(1) İbra edilmeyen yönetim kurulu üyeleri tekrar hiçbir kurula seçilemez.
(2) Görevini yapmadıkları anlaşılan yönetim kurulu üyelerini genel kurul her zaman azledebilir ve haklarında takibat kararı verebilir. Her üyenin, sorumluluğu olan yöneticilere münferiden dava açma hakkı mahfuzdur. Yönetim kurulu aleyhindeki davalar denetleme kurulunca açılır.
(3) Yönetim Kurulu üyelerinden her biri, genel kurulun kararı şahsi mesuliyetini gerektirdiği durumlarda karar aleyhine iptal davası açabilir. Yönetim kurulu üyeleri ve birlik memurları kasıtlı bulunsun veya bulunmasın kendi kusurlarından ileri gelen zararlardan sorumludurlar. Suç teşkil eden fiil ve hareketlerden dolayı haklarında yasal işleme başvurulur. Yönetim kurulu, tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunması halinde cezai bakımdan sorumlu olur.
(4) Yönetim veya temsile yetkili şahıslar, birliğe ait görevlerini yürütmeleri esnasında meydana getirdikleri fiillerden doğan zararlardan birlikte sorumludurlar.
(5) Aylık mutat toplantı başına huzur hakkı şeklinde yapılacak ödeme Yönetim Kurulu başkanı için brüt asgari ücretin net olarak beş katını,  diğer yönetim kurulu üyeleri için brüt asgari ücretin net olarak iki katını geçemez. Şehir içi, şehir dışı ve yurt dışı yolluklarda ise azami miktar olarak devlet memurlarına ödenen en yüksek ulaşım, gündelik ve konaklama tutarlarının iki katı esas alınır.

Birliğin aczi halinde yapılacak işler
MADDE 45 – (1) Birliğin aciz halde bulunduğunu kabul ettirecek ciddi sebepler mevcut ise, yönetim kurulu piyasadaki cari fiyatlar esas olmak üzere derhal bir ara bilanço düzenler.
(2) Son yılın bilançosu veya daha sonra yapılan bir tasfiye bilançosu veyahut yukarıda adı geçen ara bilançosu birlik mevcudunun borçlarını karşılayamayacağını belirtiyorsa, yönetim kurulu, birlik genel kurulunu olağanüstü toplantıya çağırır.
(3) Genel kurul mevcut sermayesi yetmeyen birliğin dağılmasını veya mahkemeye müracaatla birliğin iflasını isteme kararlarından birisini vererek ilgili makamlara müracaat eder.
(4) Birliğin son bilançosunda varlığının yarısı birlik borçlarını karşılamıyorsa, durum yönetim kurulunca mahkemeye bildirilerek genel kurulu derhal toplantıya çağrılır. Denetleme Kurulu’nun yapacağı inceleme sonucu birliğin mali durumunun düzeltilmesinin mümkün görülmesi halinde yönetim kurulu veya alacaklılardan birinin isteği üzerine iflasın açılması ertelenebilir. Bu takdirde yönetim kurulu, birliğin durumunu düzeltecek mali tedbirleri alır. Mevcutlar defterinin tutulması, yönetim memuru atanması gibi birlik varlığının korunmasına ve devamına yarayan tedbirler ise mahkemece alınır.

Denetleme kurulu
MADDE 46 –(1) Denetleme kurulu, genel kurul namına birliğin bütün işlem ve hesaplarını inceler.
(2) İbra edilmeyen denetleme kurulu üyeleri tekrar hiçbir kurula seçilemez.

Denetleme kurulunun seçimi
MADDE 47–(1) Denetleme kurulu, dört yıl için genel kurulca birlik asıl üyeleri arasından seçilen üç asıl üye ile üç yedek üyeden teşekkül eder, bu üyelerde de yönetim kurulu üyelerinde bulunması gereken şartlar aranır.
(2) Süreleri biten üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Birbirleriyle ve yönetim kurulu üyeleriyle üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhrî akrabalıkları olanlar Denetleme Kurulu üyeliğine seçilemezler.
(3) Görev kusurlarından veya suç teşkil eden fiillerinden ötürü yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeliğinden uzaklaştırılanlar tekrar denetleme kurulu üyeliğine getirilemezler.
(4) Olağanüstü genel kurul toplantılarında denetleme kurulu üyeliğine seçilenler, önceki denetleme kurulunun kalan görev süresini tamamlar. Denetleme kurulu ibra edilmedikçe üyelerinden hiçbiri kurullarda görev alamaz.

Denetleme kurulu üyelerinin sorumlulukları ve ücret
MADDE 48 – (1) Denetleme kurulu üyeleri, Kanun, ilgili Yönetmelik ve Kuruluş Belgesi ile kendilerine yüklenilen görevleri hiç yapmamaları veya gereği gibi yapmamalarından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını ispat etmedikçe, müteselsilin sorumludurlar.
(2) Üç Ayda bir Mutat toplantı başına huzur hakkı şeklinde yapılacak ödeme denetleme kurulu üyeleri için brüt asgari ücretin net olarak iki katını geçemez. Şehir içi, şehir dışı ve yurt dışı yolluklarda ise azami miktar olarak devlet memurlarına ödenen en yüksek ulaşım, gündelik ve konaklama tutarlarının iki katı esas alınır.

Denetleme kurulunda bir üyeliğin açılması ve çekilme 
MADDE 49–(1) Denetleme kurulu üyelerinden birinin ölümü, çekilmesi, bir engelden dolayı görevlerini yapamayacak halde bulunması, iflası veya hacir altına alınması gibi sebeplerle görevlerinin sona ermesi ve yüz kızartıcı bir suçtan dolayı mahkûmiyetinin kesinleşmesi halinde diğer üyeler genel kurulun ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere yerine yedeklerinden birini çağırırlar. Ancak, bir üyelik açık kalıp da yerine geçecek üye bulunamazsa genel kurul toplantıya çağırılmadan denetleme kurulu tarafından bir asıl, bir yedek üye çağrılır.
(2) Denetleme Kurulu üyeleri her zaman görevden çekilebilirler. Ancak, toptan çekilme halinde genel kurul, yönetim kurulu tarafından derhal toplantıya çağırılır ve yeniden denetleme kurulu asıl ve yedek üyelerini otuz gün içinde seçer.

İnceleme yükümlülüğü
MADDE 50–(1) Denetleme kurulu üyeleri işletme hesabıyla bilançonun defterlerle uygunluk halinde bulunup bulunmadığını, defterlerin düzenli bir surette tutulup tutulmadığını ve işletmenin neticeleriyle mal varlığı hakkında uyulması gerekli olan hükümlere göre işlem yapılıp yapılmadığını incelemekle yükümlüdürler. Üyeleri şahsen sorumlu veya ek ödeme ile yükümlü olan birliklerde, üyelerin verdiği taahhütnameler ile üyelik defterlerinin usulüne uygun olarak tutulup tutulmadığını da incelemek zorundadırlar.
(2) Yönetim kurulu bu maksatla denetleme kurulu üyelerine defter ve belgeleri verir. Onların istekleri üzerine müfredat defteri ve bu defterin hangi esaslara göre düzenlendiği ve istenilen her konu hakkında bilgi verilir.
(3) Üyeler gerekli gördükleri hususlarda denetleme kurulu üyelerinin dikkatini çekmeye ve açıklama yapılmasını istemeye yetkilidirler.

Çalışma düzeni ve görevleri
MADDE 51(1) Denetleme Kurulu üyeleri, üç ay ara ile yılda dört defa toplanarak birliğin işlemlerini ve hesaplarını denetler, malları ve kasayı sayar ve görülen noksanlıkları, düzensizlikleri inceleyerek bunları birer rapora bağlar ve bu raporları “Denetim Kurulu Raporları” dosyasında muhafaza eder. Ayrıca aksaklıkları Yönetim Kuruluna bildirir.
(2) Denetleme Kurulu üyelerine genel kurul tarafından belirlenen huzur hakkı ve yolluk dışında herhangi bir ödeme yapılamaz.
(3) Denetleme Kurulu üyeleri, genel kurul toplantısından önce bilançoyu, Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma raporu ve bütçeyi inceleyerek gerekli gördüğü işlemleri, hesapları ve mevcutları elden geçirir ve kanaatlerini açık olarak belirten bir rapor hazırlar. Denetleme Kurulu üyeleri, bu raporda, Yönetim Kurulunun çalışma düzenini ve başarı derecelerini de belirtir.
(4) Denetleme Kurulu üyelerinin görevleri, birliğin iş ve muamelelerini kontrol etmektir. Denetleme Kurulu üyeleri aşağıdaki görevleri yapmak zorundadır;
a)Birliğin işlem ve hesaplarının tetkiki sonunda buldukları noksan ve hataların giderilmesi için Yönetim Kurulu’na rapor sunmak, Yönetim Kurulu gereğini yapmadığında merkez birliğine bildirmek,
b)Bilançonun 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Tek Düzen Muhasebe Sistemi Esaslarına göre hazırlanıp hazırlanmadığına bakmak.
c)Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik şartlarını taşıyıp taşımadıklarını araştırmak, bu şartları taşımadıkları halde seçilenler ile sonradan kaybedenlerin görevlerine son verilmesi için keyfiyeti Yönetim Kurulu’na bildirmek,
  ç)Birlik çalışmaları hakkında bilgi almak ve lüzumlu kayıtların tutulmasını sağlamak maksadıyla birliğin defterlerini incelemek,
  d)Üç ayda bir ara denetimi yapmak ve haber vermeksizin birlik veznesini denetlemek, inceleme sonuçları olumsuz çıktığı takdirde düzenlenecek raporun birer örneğini Yönetim Kurulu Başkanına vermek.
  e)Birlik üyeleri ve kendileri ile birlik yöneticileri arasındaki anlaşmazlıkla ilgili konuları genel kurul gündemine aldırmak ve Yönetim Kurulunun genel kurulu toplantıya çağırmaması durumunda olağanüstü olarak genel kurulu toplantıya çağırmak
  f)Asıl üyelerin genel kurul toplantılarına katılmaları için kuruluş belgesinde belirtilen gerekli şartların yerine getirilip getirilmediğini incelemek,
  g)Yapılacak denetimler sonucunda düzenlenecek rapora göre hukuki sorumluluğu tespit edilen Yönetim Kurulu üyeleri hakkında genel kurul kararına istinaden gerekli hukuk davalarını açmak.
  (5) Denetleme Kurulu üyelerinin yukarıda yazılı kontrol yetkileri genel kurul kararı ile sınırlandırılamaz. Denetleme Kurulu üyeleri ayrıca birlik zararlarını kapatmak için genel kurula sunulacak teklifleri hazırlayarak toplantı gündemine aldırırlar.
  (6) Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartlar, Denetleme Kurulu üyeleri için de geçerlidir. Görev kusurlarından veya suç teşkil eden fiillerinden ötürü Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliğinden uzaklaştırılanlar, tekrar Denetleme Kurulu üyeliğine getirilemez.
  (7) Genel Kurul tarafından Denetleme Kurulu üyelerinin görevlerine her zaman son verilebilir.

Toplantı ve raporlar
MADDE 52- (1) Denetleme kurulu üyeleri çalışma raporlarını ve benzer tekliflerini genel kurula sunmaya mecburdurlar.
(2) Denetleme Kurulu üyeleri, görevleri esnasında işlerin yürütülmesinde gördükleri noksanlıkları, kanun, yönetmelik veya kuruluş belgesine aykırı hareketleri, bundan sorumlu olanların bağlı bulundukları organa ve gerekli hallerde genel kurula haber vermekle yükümlüdürler.
(3) Denetleme Kurulu raporları üye çoğunluğu tarafından imzalanır. Rapora katılamayan üyeler kanaatini belirterek imzalamak ve/veya münferit rapor düzenlemek zorundadırlar.  Genel kurul toplantısında denetleme kurulu raporu okunmadan bilanço ve dolayısıyla ibralar konusunda karar alınamaz.


Sorumlu müdür
MADDE 53- (1) Hayvancılık ve idari konularda asgari iki yıl deneyimli kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından atanır. Veteriner fakültesi veya Ziraat Fakültesi (Zooteknist) mezunu ile birlikte çalışan deneyimli personel olması tercih nedenidir. Sorumlu Müdür aşağıdaki görevleri yürütmekle yükümlüdür;
a) İdari ve Mali İşler, Teknik İşler, Sağlık işleri ve ihdas edilen diğer Şube Müdürlüklerini yönetmek,
b) İhtiyaç halinde birlikle kurulmuş bulunan birlik şubeleri arasındaki koordinasyonu sağlamak,
c) Çalışmalar konusunda Yönetim Kuruluna karşı sorumludur,
ç) Merkez Birliği tarafından yayınlanan talimatlar çerçevesinde verilen görevleri yürütür.
(2) Birlik Yönetim Kurulu, gerek gördüğünde şube müdürlüklerini birleştirebilir ve/veya Sorumlu Müdür'ün uhdesine verebilir.
(3) Kuruluş belgesinin ilgili Yönetmeliğinin yürürlük tarihinden önce Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilen Sorumlu Müdür atamaları, atama koşulları kapsamı dışındadır.

Teknik işler şube müdürlüğü
MADDE 54 –(1) Teknik işler şube müdürlüğüne, hayvancılık konusunda asgari iki yıl saha deneyimi olan veteriner fakültesi veya ziraat fakültesi (zooteknist) mezunu ya da birlikte en az iki yıldan beri çalışan birlik personeli arasından yönetim kurulu tarafından şube müdürü atanır.  
(2) Teknik işler şube müdürünün görevleri şunlardır:
a) Teknik işler şube müdürlüğü ülkenin hayvancılık politikasına paralel olarak verilen hedeflere ulaşabilmek amacıyla birlik organlarınca verilen kararları uygular.
b) Ülke hayvancılığı ve birlik üyelerinin menfaatleri çerçevesinde, Bakanlık ve merkez birliği tarafından yayımlanan mevzuata uygun olarak tabii ve suni tohumlama, embriyo transferi gibi genetik materyallerin üretimi, planlanması ve dağıtımı ile ıslah edilmiş ırkın muhafazası ve takibi için soy kütüğü, ön soy kütüğü ve ıslah programlarını yürütür ve benzeri konularda hizmet verir. Gerektiğinde teknik işler şube müdürlüğü altında konu bazında alt birimler kurulabilir.
c) Merkez birliğince yayımlanan talimatlar doğrultusunda teknik faaliyetlerin ve görevli teknik personelin çalışmalarını denetler. Personel ve yetiştiricilere yönelik teknik alanda mesleki eğitim çalışmalarını yürütür.

Sağlık işleri şube müdürlüğü
MADDE 55-(1) Veteriner Fakültesi mezunu, hayvancılık konusunda asgari iki yıl saha deneyimi olan birlik personelleri arasından yönetim kurulu tarafından sağlık işleri şube müdürü atanır.
2) Sağlık İşleri Şube Müdürü aşağıdaki görevleri yürütmekle yükümlüdür;
a) Hayvan sağlığı ile ilgili faaliyetleri Bakanlığın konu ile ilgili mevzuatı, merkez birliğinin talimatı ve programları doğrultusunda yürütür. 
b) Personel ve yetiştiricilerin sağlık alanında mesleki eğitim çalışmalarını yürütmek,
(3) Gerektiğinde Şube Müdürlüğü altında konu bazında birimler kurulabilir.

İdari ve mali işler şube müdürlüğü
MADDE 56-(1) Dört yıllık fakülte mezunu, idari ve mali konularda asgari iki yıl deneyimli kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından atanır.
(2) İdari ve mali işler şube müdürünün görevleri şunlardır:
a) Birliğin personel, idari ve mali işlerini yürütür.
b) Damızlık hayvanlar için düzenlenecek sergi, panayır, fuarlarda dereceye girenlere ödül verilmesi ile ilgili işleri yürütür. Borsa ve benzeri konularla ilgili çalışmalarını yürütür.
c) Birliğin hayvan alımı ve nakliye işlerini yürütür.
ç) Genel kurulun laboratuar, istasyon ve suni tohumlama durakları kurulmasına karar vermesi halinde, bunların inşasını ve faaliyete geçirilmesini sağlar.
d) Soy kütüğü ve ön soy kütüğüne kayıtlı damızlıkların yurt içi ve yurt dışı satışlarında yetiştiricilere yardımcı olur.
e) Birliğin bütçe tasarısını hazırlar. Gerektiğinde idari ve mali işler şube müdürlüğü altında konu bazında alt birimler kurulabilir. Merkez birliğinin yayımlayacağı talimatlar kapsamındaki işleri yürütür.

Yeni şube müdürlüğü açma
MADDE 57-(1) Gerek görüldüğü hallerde yönetim kurulu yeni şube müdürlükleri ihdas edebilir.

Dışarıya karşı temsil ve imza yetkisi
 MADDE 58 (1) Yönetim Kurulu, resmi dairelerde, mahkemelerde ve üçüncü kişiler nezdinde temsil yetkisini ilgili Sorumlu Müdüre devredebilir. Ancak, birliği idari ve mali konularda taahhüt altına koyabilecek işlerde Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte sorumlu müdür veya imza yetkisine haiz üyelerden birinin imzası şarttır.
(2) Yönetim Kurulu, birliği temsil ve borç altına sokan işler dışında, Şube Müdürlerine ikinci derecede imza yetkisi verebilir. Şube müdürlerine verilen yetkiler Yönetim Kurulu tarafından açıkça belirlenerek ticaret siciline tescil ve ilan olunur.
(3) Birliği temsile yetkili kılınan kimselerin birlik adına işlemlerinde, imzalarını ancak birliğin unvanı altına koydukları durumlarda bu taahhüt birliği bağlar. Aksi durumda bu taahhütler birliği bağlamaz.

Tescil
MADDE 59 –(1) Yönetim kurulu ilk toplantısında imza sirküleri konusunu görüşür, bunu notere onaylattıktan sonra ticaret siciline tescil ve ilan ettirir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Birliğin Dağılması, Dağılma Sebepleri Ve Tasfiye İşlemleri

MADDE 60- (1) Birlik aşağıdaki sebeplerden dolayı dağılır:
a) Genel kurulun bu yönde karar alması durumunda,
b) İflasın açılması durumunda,
c) Üst üste üç yıl olağan genel kurulu yapmaması halinde,
d) Birliğin, amacına ulaşma imkânının bulunmadığının Bakanlıkça tespiti halinde mahkemeden alacağı kararla, dağılır.

Tasfiye Kurulunun atanması
MADDE 61 – (1) Genel kurul tarafından tasfiye kurulu seçilemediği takdirde, tasfiye işlemlerini yönetim kurulu yapar. Yönetim kurulu tasfiye memurlarını Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirir. Tasfiye kurulu üyelerine, atamayı yapan merci tarafından tespit edilecek miktarda ücret ödenir.Tasfiye edilecek mal varlığının paylaştırılması
MADDE 62 – (1) Tasfiye haline giren birliğin bütün borçları ödendikten sonra kalan mallar asıl üyelere eşit oranda dağıtılır.

Birlik unvanına tasfiye halinde ibaresi ekleme
MADDE 63 – (1) Tasfiye haline giren birlik; üyeleri ile olan ilişkilerinde dahi tasfiye sonuna kadar tüzel kişiliğini korur ve unvanını - Tasfiye Halinde - ibaresini eklemek suretiyle kullanmaya devam eder.


Tasfiye Kurulunun azli
MADDE 64 – (1) Genel kurul kararı ile atanmış olan tasfiye kurulu veya bu görevi yapan yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından azledilebilir ve yerlerine yenileri atanabilir. Bu işlem tescil ve ilan ettirilir.

Aktifleri satma yetkisi
MADDE 65 – (1) Genel kurul aksine karar vermedikçe, tasfiye kurulu birliğin aktiflerini pazarlık suretiyle de satabilir. Aktiflerin toptan satılabilmesi için genel kurulun kararı gereklidir. Bu karar, genel kurulda fiilen kullanılan oyların 2/3 çoğunluğu ile alınır.

Tasfiye işleri, ilk envanter ve bilanço
MADDE 66 – (1) Tasfiye kurulu göreve başlar başlamaz birliğin tasfiyesinin başlangıcındaki hal ve durumunu inceleyerek buna göre envanter defterleri ile bilançosunu düzenler ve genel kurulun onayına sunar. Tasfiye halinde genel kurul toplantılarında yeter sayı aranmaz. Kararlar oy çokluğu ile verilir.
(2) Tasfiye kurulu, birlik yönetim kurulu ve denetleme kurulunu davet eder, birliğin mali durumunu gösteren bir envanter ile bir bilançoyu birlikte düzenler.  Bu düzenleme işinde sözü edilen organ üyelerinden katılmayanları beklemek zorunda değildir.
(3) Tasfiye kurulu, gerek görürse birlik mallarına değer biçmek için eksperlere başvurabilirler. Düzenlenen envanter ile bilanço, tasfiye kurulunun huzurunda birlik yönetim kurulu tarafından imzalanır. Envanter ile bilançonun imzalanmasından sonra tasfiye kurulu dağılma halinde bulunan birliğin envanteri yazılı bütün malları ile evrak defterlerine el koyarlar.

Alacaklıları davet ve koruma
MADDE 67 – (1) Alacaklı oldukları, birlik defteri veya diğer belgelerden anlaşılan ve ikametgâhları bilinen şahıslar taahhütlü mektupla, diğer alacaklılar Ticaret Sicil Gazetesinde ilan suretiyle birliğin dağılmasından haberdar edilerek alacaklarını beyana çağırırlar.
(2) Alacaklı oldukları belli olanlar beyanda bulunmazlarsa alacaklarının tutarı notere verilir. Birliğin henüz vadesi dolmayan borçları ile muvazaalı bulunan borçların karşılığı olan para birliğin kurulu olduğu ilde bulunan notere verilir.


Defterlerin saklanması
MADDE 68 – (1) Tasfiyenin sonucunda evrak ve defterler on yıl saklanmak üzere birliğin kurulu olduğu İl’de bulunan notere verilir.
Birlik unvanının ticaret sicilinden çıkarılması
MADDE 69 – (1) Tasfiyenin sona ermesi üzerine birliğe ait unvanın ticaret sicilinden çıkarılması Tasfiye kurulu tarafından sicil memurluğundan talep olunur. Bu talep üzerine sicilden çıkarılma durumu tescil ve ilan edilir.

Tasfiye Kurulunun sorumluluğu
MADDE 70 – (1) Tasfiye kurulu üyeleri tasfiye işlerinin bir an önce bitirilmesinden sorumludur.
ALTINCI BÖLÜM
Birlik Mali İşler

Mali hükümler ve usul
MADDE 71 – (1) Birlik, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, belirlenmesi halinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tutulması istenen defterleri kullanır, bilanço esasına göre yasal muhasebe defterlerini tutar, tek düzen hesap planını kullanır, çalışma ve iş prensiplerini buna uygun olarak düzenler.

Hesap yılı
MADDE 72 - (1) Hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar. Aralık ayının son günü biter. Ancak, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre özel hesap dönemi alınabilir.

Defter tutma yükümlülüğü
MADDE 73 – (1) Birlik, birliğin ekonomik ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her iş yılı içinde elde edilen neticeleri belirlemek amacıyla birliğin nitelik ve önemini gerektirdiği bütün defterleri (Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Envanter Defteri, Üye Kayıt Defteri ve Karar Defteri ) tutmaya mecburdur.

Tasdik ettirme ve beyanname verme yükümlülüğü
MADDE 74 – (1) Defterler yönetim kurulunca kullanılmaya başlanılmadan önce birliğin bulunduğu yerin noterine tasdik ettirilir.
(2)  Birlik, tutmaya mecbur olduğu defterlerle tutmak istediği diğer defterleri lehine delil olarak kullanabilmek için, her birinin cins ve durumları ile sahife sayısını gösteren iki nüsha beyannameyi bu defterleri kullanmaya başlamadan önce Ticaret Sicil Memuruna vermeye mecburdur. Memur bunlardan birini tasdik ederek birliğe geri verir.

Birlik gelirleri
 MADDE 75– (1) Birliğinin gelirleri şunlardır.
a) Genel kurulca tespit edilen giriş aidatı, yıllık aidat ve ıslah çalışmaları için alınan ıslah bedeli karşılığı alınan gelirler,
b) Ürün bedeli olarak alınacak ıslah bedelinin %90’ı birliğe, %10’u merkez birliğine aktarılan gelirler,
c) Yapılan hizmetler karşılığı elde edilen gelirler;
ç) İşletme ve hayvan tanımlama hizmeti, verim kontrolleri, soy kütüğüne kayıt, yetiştirme hastalıkları ve diğer hastalıkların takibi için alınacak ücretler,
d) Borsa ve benzeri kuruluşlardan elde edilecek gelirler,
e) Yetiştirici elindeki damızlıkların satışlarından alınacak komisyon,
f) Suni tohumlama ve sigortalama hizmetleri bedelleri,
g) Sergilerden ve benzeri faaliyetlerden sağlanan gelirler,
ğ) Tasdik ücreti,
h) Yurt içi ve yurt dışı bağışlar ve yardımlar,
ı) Eğitim, yayın ve tanıtım gelirleri,
i) Danışmanlık hizmet gelirleri,
j) Proje hazırlama hizmeti karşılığı elde edilen gelirler,
k) Damızlık, genetik materyal,  gibi her türlü ürün satışından elde edilen gelirler,
l) İthal edilen ve ıslah faaliyetlerinde kullanılacak her türlü genetik materyalin kayıt sistemine kaydedilmesinden sağlanan gelirler,
m) Diğer gelirler
(2) Yetiştiricilere teslimi yapılan mal ve hizmet alacakları dışında devlet tarafından üyelere ödenmek üzere il birliğine aktarılan destekleme ödemelerinden her ne ad altında olursa olsun kesinti yapılamaz. Ancak birliğin paraya dayalı yapılacak faaliyetler için birlik genel kurul toplantısında üyelerin çoğunluk kararı doğrultusunda mahsuplaşma yapılmadan kesinti ve kesinti oranı belirlenebilir.

Birliğin gelir gider farklarının dağıtılması
MADDE 76 – (1) Birliğin müspet gelir-gider farkı asıl üyelerin giriş aidatı, bağışlar ve yardımlar haricinde diğer birlik gelirlerinin toplamından her nevi masraflar, vergi, faiz ve amortisman karşılıkları çıktıktan sonra kalan kısımdır. Bu kısım aşağıdaki nispetler üzerinden bölünür.
a) % 15 Yedek akçe,
b) % 5 Merkez Birliği yardım payı,
c) % 10 Sosyal hizmetler payı, 
ç) % 5 Kefalet payı,
d) % 60 Yatırım ve geliştirme payı,
e) % 5 Olağanüstü yedek akçe.
(2) Müspet gelir-gider farkından yönetim kurulu başkan ve üyelerine pay ayrılmayacağı gibi, üyelerine sermaye üzerinden kazanç da verilemez. Ayrıca, yedek akçeler birliğin çalışma anında veya dağılmasında üyelere dağıtılmaz, birlik münhasıran üyelerine iş yapar.
(3) Bir yıllık çalışma sonucu gelir-gider farkı menfi olduğu takdirde açık, yedek akçelerden ve bunların yeterli olmaması halinde ek ödemelerle veya sağlanacak bağış ve yardımlarla kapatılır.

Yatırım ve geliştirme payı
MADDE 77 -(1) Yatırım ve geliştirme payı üretim, araştırma, ürünlerin işlenmesi, depolanması ve pazarlama konularında yapılacak yatırımlarda kullanılır. Merkez birliği birliklerin yatırım ve geliştirme paylarına katkıda bulunabilir. Merkez birliği yapmış olduğu katkı oranında, birlik genel kurul kararı ile yatırımda hak sahibi olabilir.
(2) Yatırım ve geliştirme payının kullanımında veya birlik imkânları ile yapılacak diğer yatırımlardan yararlanmak için üyelik şartı aranır.

Merkez birliğine yardım payı
MADDE 78 –(1) Bu paya ayrılan miktar en geç her yılın nisan ayı sonuna kadar merkez birliğine gönderilir.

Sosyal hizmetler payı
MADDE 79 – (1) Sosyal hizmetler payı, üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarıyla, birlik çalışanları için ölüm, sigorta veya yardımlaşma maksadıyla kullanılır.

Kefalet payı
MADDE 80 - (1) Kefalet payı birlik kanalıyla asıl üyelere temin edilecek ayni ve nakdi kredilerin rizikolarını karşılamak maksadıyla tesis edilir. Kefalet payı;
a) Kamu, gerçek ve tüzel kişilerin yapmış olduğu bağışlardan,
b) Birliğin müspet gelir-gider farkından ayırdığı %5 kefalet payından,
oluşur.
(2) Birlik, üyelerinden kefalet miktarının üzerinde teminat alır. Birliğin vermiş olduğu kefaletlerden bir zarar doğmuş ise; bu zararın, ilgili üyelerin teminatlarından karşılanmasına çalışılır. Buna rağmen açık kapatılamaz ise sonradan üyeden tahsil edilmek şartı ile kefalet payı vasıtası ile kapatma yoluna gidilir.

Yedek akçenin kullanılması ve yedek akçelerin dağıtılması
MADDE 81 – (1) Yedek akçeler üyelere dağıtılmayıp bilanço neticesinde ortaya çıkabilecek zararın kapatılmasında kullanılır.
 (2) Birliğin dağılmasına karar verildiği takdirde; yedek akçeler birliğin muhtemel zararlarının kapatılmasında kullanılır. Artan miktar merkez birliğe gönderilir.

Devletçe yapılacak katkılar ve katkıların ödeme şekli
MADDE 82 – (1) Birlik, Bakanlık tarafından teknik hizmetler, sağlık hizmetleri ve eğitim konusunda yapılacak ayni ve nakdi desteklerden faydalanabilir.

YEDİNCİ BÖLÜM
Yaptırımlar

Yaptırımlar
MADDE 83 – (1) Birliğin belirlediği teknik ve sağlık ile ilgili kurallara ve diğer uygulamalara aykırı davranan üyeler kuruluş belgesinde belirtildiği şekilde üyelikten çıkarılır.
(2) Kayıt defterleri, sertifikalar ve soy kütüğünün diğer belgeleri resmi belgelerdir. Herhangi bir kişi bu belgeleri çalar, değiştirir, taklit eder veya amacı dışında kullanırsa gerekli yasal işlemlere başvurulur.

SEKİZİNCİ BÖLÜM
 Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 84 – Birlikler hakkında; bu kuruluş belgesi 11/06/2010 tarihli 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve 08/04/2011 tarihli ve 27899 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
Uyuşmazlık
MADDE 85 – (1) Üyeler ile birlik arasındaki uyuşmazlık merkez birliği aracılığıyla, üçüncü şahıslarla birlik arasında çıkacak uyuşmazlıklar ise karar mercilerince çözümlendirilir.

Birliğin kuruluş yasal dayanağı
MADDE 86 – (1) Yetiştirici birliklerinin kuruluşu, 13/6/2010 tarih ve 27610 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve Bu Kanunu'na istinaden 8/4/2011 tarih 27899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan "Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe" göre düzenlenmiştir.
(2) Kuruluş belgesinde belirtilmeyen hususlar ile çelişen hükümlerde yönetmelik hükümleri geçerlidir.

Denetim
MADDE 87 – (1) Birlikler, 5996 sayılı Kanun ve bu kanun kapsamında çıkarılan Yönetmelikle kendilerine verilen görevlerle ilgili olarak Bakanlığın gözetim ve denetimine tabidir. Bakanlık, birliklerin idari, mali, hukuki, teknik ve hayvan sağlığı yönünden denetimini Bakanlık Teftiş Kurulu veya Kontrolörler vasıtasıyla yerine getirir. Bakanlıkla ortak yürütülen projeler kapsamında teknik denetimler Bakanlığın ilgili birimlerince yapılır. Birlikler bu denetimler esnasında kendilerinden istenen her türlü bilgi ve belgeyi vermekle yükümlüdürler.
(2) Merkez birliği üyesi olan birlikleri denetleyebilir.

Vergi mevzuatı ve hüküm bulunmayan haller
MADDE 88 – (1) Birlik hakkında, 5996 sayılı Kanun ve bu kanun kapsamında çıkarılan Yönetmelikte ve kuruluş belgesinde hüküm bulunmayan hallerde ve vergi mevzuatı açısından 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu uygulanır.


BİRLİĞİN KURUCU ÜYELERİ
Kurucu üyelerin unvanları,  birliği temsile yetkili kişilerin adı soyadı ve imzası, taahhüt edilen sermaye ile yüklenilen üyelik payı aşağıdadır.Peşin ödenen paraların tutarı …………….TL’ dir.

ASIL ÜYELERİN
Üye  No
Adı ve Soyadı
T.C. Kimlik No
Adresi
Giriş Aidatı
  TL
İmza
1

2

3

4

5

6

7


GEÇİCİ YÖNETİM KURULU
Birlik işlerinin tescili ve ilanı ile genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere kurucu üyeler arasından seçilen geçici yönetim kurulu;
1- Başkan:
2- Başkan Yardımcısı:
3- Muhasip Üye:
4- Üye:
5- Üye:

© 2015     |   TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ