TR|EN

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (2014/15) 04 Temmuz 2014 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlandı.

4 Temmuz 2014  CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 29050
YÖNETMELİK
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME
ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2014/15)
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere, tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların desteklenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, desteklemeye başvuracak kişi ve kuruluşlar, başvuru iş ve işlemleri, destekleme ödemesi kriterleri, desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler, desteklemeden yararlanamayacaklar ve cezai sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 9 uncu maddesi, 8/9/2006 tarihli ve 26283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik ve 7/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayılı  2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının 8 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) AKS belgesi: İl/ilçe müdürlüğü onaylı AKS’den alınan belgeyi,
b) Arıcılık kayıt sistemi (AKS): Arıcıların "Arılık ve Koloni Bildirim Formu" beyanına istinaden il müdürlükleri tarafından tutulan kayıt sistemini,
c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
ç) Başkanlık: Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığını,
d) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
e) Banka şubesi: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şube Müdürlüklerini,
f) Çiftçi: Mal sahibi, kiracı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az bir üretim dönemi veya yetiştirme devresinde tarımsal üretim yapan gerçek ve tüzel kişileri,
g) Çiftçi kayıt sistemi (ÇKS): 16/4/2005 tarihli ve 25788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile oluşturulan ve çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanını ve buna bağlı kayıt sistemlerini,
ğ) ÇKS belgesi: Tarımsal işletmelerin 2014 yılı üretim sezonu bilgilerini içeren, il/ilçe müdürlüğü onaylı ÇKS’den alınan belgeyi,
h) Gelir makbuzu: Tarımsal danışmanlık hizmeti veren dernek/vakıf, üretici örgütü ve ziraat odalarınca, tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelere verilen ve mali mevzuata uygun makbuzu,
ı) Hayvan kayıt sistemi: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği ile oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı Türkvet veri tabanını,
i) Hizmet alım/satım faturası: Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlarca, tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelere verilen ve mali mevzuata uygun faturayı,
j) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,
k) İl teknik komitesi: Yönetmelik ile her ilde oluşturulan tarımsal yayım ve danışmanlık il teknik komitesini,
l) Koyun-keçi kayıt sistemi: 2/12/2011 tarihli ve 28130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğine göre oluşturulan kayıt sistemini,
m) Merkez teknik komitesi: Yönetmelik ile merkezde oluşturulan tarımsal yayım ve danışmanlık merkez teknik komitesini,
n) Organik Tarım Bilgi Sistemi (OTBİS): Organik tarım yapan çiftçi, arazi, ürün, hayvansal üretim ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Bakanlıkça oluşturulan veri tabanını,
o) Pasaport: Hayvanlar kulak küpesi ile tanımlanıp veri tabanına işlendikten sonra hayvan hakkında gerekli bilgileri içeren ve bilgisayardan il ve ilçe müdürlüğü tarafından çıktısı alınarak hayvan sahibine verilen belge veya listeyi,
ö) Serbest meslek makbuzu: Tarımsal danışmanlık hizmeti veren serbest tarım danışmanınca, tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelere verilen ve mali mevzuata uygun makbuzu,
p) Serbest tarım danışmanı: Kendi nam ve hesabına çalışmak suretiyle tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunan ve Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri,
r) Sertifika: Yönetmelik hükümlerine göre kişilere verilen Tarım Danışmanı Sertifikasını,
s) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
ş) Sivil toplum örgütleri: Tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatif, birlik, dernek ve vakıflar ile gönüllü kuruluşları,
t) Su ürünleri kayıt sistemi (SKS): Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı ve destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Çiftçi Kayıt Sisteminin bir alt bileşeni olan kayıt sistemini,
u) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi: Su ürünleri üretim faaliyetinde bulunan yetiştiricilere Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen belgeyi,
ü) Tarım danışmanı: Sivil toplum örgütlerinde, ziraat odalarında ve tarımsal danışmanlık şirketlerinde istihdam edilen veya tarımsal danışmanlık hizmeti yürütmek üzere kendi nam ve hesabına çalışan ve Yönetmelikte belirtilen hükümlere göre sertifikalandırılmış kişileri,
v) Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları: Sivil toplum örgütlerinden, tarım danışmanı istihdam etmek suretiyle danışmanlık hizmeti vermek üzere tarımsal işletme sahiplerince, ilgili mevzuata göre kurulan ve yetki belgesine sahip tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları,
y) Tarımsal danışmanlık hizmetleri: Sivil toplum örgütleri, ziraat odaları, şirketler ve serbest tarım danışmanlarınca, tarımsal işletmelerin tarımsal bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanmasına yönelik olarak ücret karşılığında yürütülen hizmetleri,
z) Tarımsal danışmanlık şirketi: Tarımsal işletmelere, sivil toplum örgütlerine, ziraat odalarına ve tarımdan girdi alan kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan ve yetki belgesine sahip danışmanlık şirketini,
aa) Tarımsal işletme: Üretim faktörlerini kullanarak, bitkisel ve/veya hayvansal ve/veya su ürünlerinin üretimi için tarımsal faaliyet yapan veya söz konusu tarımsal faaliyete ilave olarak işleme, depolama, muhafaza ve pazarlamaya yönelik faaliyetlerde bulunan işletmeyi,
bb) Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği (TYDD): Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlara tarımsal danışmanlık hizmeti sunduğu her tarımsal işletme için ödenen desteği,
cc) Uygulama esasları: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esaslarını,
çç) Üretici örgütleri: Yetki belgesine sahip, sivil toplum örgütlerinden tarımsal amaçlı kooperatifler, yetiştirici birlikleri, üretici birlikleri ve bunların üst birliklerini,
dd) Yetki belgesi (TDYB): Yönetmelikte belirlenen şartları yerine getiren kişi ve kuruluşların tarımsal danışmanlık hizmeti verebileceklerini belirten tarımsal danışmanlık yetki belgesini,
ee) Yönetmelik: Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliği,
ff) Yerleşim yeri adresi: 15/12/2006 tarihli ve 26377 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğine göre sürekli kalma niyetiyle oturulan yeri,
gg) Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi: Kişinin yerleşim yerini veya diğer adreslerini gösteren belgeyi,
ğğ) Ziraat odaları: 15/5/1957 tarihli ve 6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununa göre kurulmuş, çiftçilerin üye oldukları ve yetki belgesine sahip meslek kuruluşlarını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Tarımsal Danışmanlık Hizmetine İlişkin Genel Hükümler
Tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmeler ve sorumlulukları
MADDE 5 – (1) Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti satın alacak tarımsal işletmeler aşağıdaki koşulları sağlamak zorundadır.
a) Çiftçi kayıt sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemine ve/veya örtü altı kayıt sistemine ve/veya su ürünleri kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya koyun-keçi kayıt sistemine ve/veya Organik Tarım Bilgi Sistemine (OTBİS) kayıtlı olmak,
b) Aşağıdaki kriterlerden en az birini sağlamak,
1) Örtü altında en az üç dekar alanda üretim yapmak,
2) Bağ-bahçede en az on dekar alanda üretim yapmak,
3) Tarla ziraatında; kuruda en az yüz dekar veya yarısından fazlası kuru olmak kaydıyla kuru ve sulu toplam en az yüz dekar, suluda en az elli dekar alanda üretim yapmak,
4) Hayvancılıkta; süt sığırcılığı yapan işletmelerde en az onu sağmal olmak kaydıyla en az yirmi büyük baş sığır, besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az elli baş sığır ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en az yüz küçükbaş hayvana sahip olmak,
5) Arıcılıkta en az elli adet arı kolonisine sahip olmak,
6) Su ürünleri üretim tesisine sahip olmak,
7) Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde; yumurta üretiminde 5000 adet, et üretiminde 10 000 adet ve üzeri kapasitede yetiştiricilik yapmak,
8) Organik tarım alanında, birinci fıkranın (b) bendinin 1, 2, 3, 4, 5 ve 7 nci alt bentlerinde belirtilen işletme büyüklüklerinin yarısına sahip olmak.
(2) Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmelerin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) Tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar ile en az on iki aylık sözleşme imzalamış olmak,
b) Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğ kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alma,
c) İnceleme ve denetlemelerde Bakanlık yetkililerinin istediği bilgi ve belgeleri ibraz edilmek üzere hazır bulundurmak,
gerekir.
Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar ile sorumlulukları
MADDE 6 – (1) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Bünyelerinde danışman istihdam eden üretici örgütleri ve ziraat odaları,
b) Tarımsal danışmanlık dernekleri/vakıfları,
c) Tarımsal danışmanlık şirketleri,
ç) Serbest tarım danışmanları.
(2) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
a) Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşlar, Başkanlıkça hazırlanan hizmet sözleşmelerini esas alarak tarımsal işletmeler ile sözleşme imzalar.
b) Hizmet sözleşmelerinin her sayfası taraflarca paraflanır ve sözleşme süresi en az on iki aydır.
c) Bu Tebliğ yayınlanmadan önce sözleşme imzalamış ve 2013 yılı TYDD’den faydalanmamış olan tarımsal işletmelerin sözleşmeleri, 31/12/2014 tarihini kapsamak kaydıyla geçerli olacaktır. Bu Tebliğ yayınlanmadan önce sözleşme imzalamış ve 2013 yılı TYDD’den faydalanmış olan tarımsal işletmelerin sözleşme süreleri, eski sözleşmenin bitimi tarihinden başlayarak en az on iki aydır. Bu Tebliğ yayınlanmadan önce sözleşme imzalamış ve 2013 yılı TYDD’den faydalanmış olan tarımsal işletmelerin sözleşme süreleri 2013 yılı TYDD hizmet sunumunun bitiminden itibaren  on iki ayı kapsıyorsa sözleşme geçerli olacaktır.
ç) Tarımsal danışmanlık hizmeti Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğde yer alan hükümler doğrultusunda sunulmalıdır.
d) Bakanlıkça bir dilimi veya tamamı ödenmiş olan TYDD’nin bu Tebliğde belirtilen hükümler doğrultusunda geri alınmasına karar verilmesi durumunda, TYDD olarak alınan tutar ilgili hesaba yatırılmak suretiyle iade edilir.
e) İnceleme ve denetlemelerde Bakanlık yetkililerinin istediği bilgi ve belgeler ibraz edilmek üzere hazır bulundurulur.
f) Tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesinin, mücbir sebeplerden dolayı tek taraflı veya karşılıklı feshedilmesi durumunda, bu durum on beş gün içerisinde il/ilçe müdürlüğüne bildirilir.
g) Tarımsal işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki tarım danışmanının mücbir sebeplerden dolayı görevinden ayrılması halinde aynı nitelikteki danışman on beş gün içinde ikame edilir ve ikame edilen tarım danışmanına ait bilgi/belgeler ile TYDD Başvurusunda Bulunan Kişi veya Kuruluşun Hizmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere Ait İcmal (Ek-3) on beş gün içerisinde il/ilçe müdürlüğüne gönderilir. Yeni tarım danışmanı bilgileri, sistem üzerinde  işlendikten sonra bir hafta içerisinde ilçe müdürlüğü tarafından  il müdürlüğüne, iki hafta içerisinde ise il müdürlüğü tarafından Başkanlığa bildirilir.
ğ) Tarımsal işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki yöneticinin mücbir sebeplerden dolayı görevinden ayrılması halinde aynı nitelikteki yönetici on beş gün içinde ikame edilir ve ikame edilen yöneticiye ait bilgi/belgeler on beş gün içerisinde il/ilçe müdürlüğüne gönderilir. Yeni yöneticinin bilgileri, sistem üzerinde işlendikten sonra bir hafta içerisinde ilçe müdürlüğü tarafından il müdürlüğüne, iki hafta içerisinde ise il müdürlüğü tarafından Başkanlığa bildirilir.
h) Tarımsal işletmeye tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluştaki tarım danışmanı her ne sebeple olursa olsun bu Tebliğde belirtilen on iki aylık hizmet sunumu içerisinde bir defadan fazla değiştirilemez.
ı) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tarımsal danışmanlık hizmeti veren kuruluş ile tarım danışmanı ve yönetici arasında imzalanacak olan hizmet sözleşmelerinin süresi yirmi dört aydan az olamaz. Doğum izni kullanan tarım danışmanı ve yönetici yerine istihdam edilen kişiler bu hükmün dışındadır.
i) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tarımsal danışmanlık hizmeti veren kuruluşlarda istihdam edilen tarım danışmanı ve yönetici ile serbest tarım danışmanı tarımsal danışmanlık hizmet bürolarının bulunduğu ilde ikamet etmek zorundadır.
(3) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların hizmet verebileceği il ve ilçe sınırları ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Serbest tarım danışmanları, tarımsal danışmanlık dernek ve vakıfları; sadece bulundukları il sınırları içerisinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.
b) Tarımsal danışmanlık şirketleri; bulundukları il sınırları dışında başka il veya ilçede ancak şube açmak şartıyla tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.
c) Üretici örgütleri; bulundukları il sınırları dışındaki yetkilendirilmiş birimleri aracılığı ile tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.
ç) Ziraat odaları; ilgili mevzuatlarına uygun olarak bulundukları ilçe veya hizmet verdiği çiftçilerin bulunduğu ilçe sınırları dahilinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinde bulunabilirler.
(4) Kendi adına veya kuruluşta çalışan tarım danışmanları, sertifikalarını Yönetmelikte belirtilen ilgili hükümlere göre vize ettirirler. Aksi durumda kendi namlarına veya kuruluşta tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti veremez, tarımsal işletmeler ve tarımsal danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar ile sözleşme imzalayamazlar.
Tarımsal danışmanlık hizmeti verecek kişi ve kuruluşların denetlenmesi
MADDE 7 – (1) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların denetlenmesi ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların denetlenmesi için ilde Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü, ilçede İlçe Müdürü başkanlığında üç kişilik bir komisyon oluşturulur. Komisyonun oluşumunda, varsa Tarım Yayımcısı Sertifikasına sahip olan kişiler öncelikli olmak üzere Bakanlık teknik personeli görevlendirilir.
b) Komisyon, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşları şikâyet, ihbar gibi olağan dışı durumlarda yapılacak denetimler hariç altı ayda bir olmak üzere, bu Tebliğin uygulama süresince en az yılda iki defa denetler.
c) Komisyon, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşları, Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğe göre denetleyerek denetim raporu düzenler.
ç) İl Müdürlüğünde Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü başkanlığında oluşturulan komisyon, İl Müdürü kararı ile ilçelerde de ayrıca denetleme yapabilir.
d) Komisyon veya komisyon tarafından görevlendirilecek ve en az iki teknik elemandan oluşan heyet, denetlenen kişi veya kuruluştan tarımsal danışmanlık hizmeti alan tarımsal işletmelerin en az % 25’i ile görüşme yapar ve tutanak düzenler. Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların bürosunun bulunduğu ilçe sınırları dışında, hizmet alan tarımsal işletmeler için ilçeler arası koordinasyon sağlanmak suretiyle tarımsal işletmenin bulunduğu il/ilçe komisyon veya komisyon tarafından görevlendirilecek heyet tarafından görüşmeler yapılır.
e) Denetim sürecinde haklarında olumsuz rapor tutulan kişi ve kuruluşların durumları İl Teknik Komitesinde görüşülüp, Yönetmelik ve Uygulama Esasları ile bu Tebliğde belirtilen hususlar dikkate alınarak karara bağlanır. Bu kararlara itiraz, Yönetmeliğin 29 uncu maddesine göre yapılır.
f) Bu Tebliğde öngörülen sürede denetleme işlemi tamamlanamayan veya denetleme sürecinde haklarında olumsuz rapor tutulan kişi ve kuruluşların TYDD ödemeleri il müdürlüğünün talebi ile denetleme süreci sonuçlanıncaya kadar Başkanlıkça durdurulur.
g) Başkanlık; üzerinde idari, adli soruşturma veya hakkında şikâyet bulunan kişi ve kuruluşların TYDD ödemelerini durdurma hakkına sahiptir. Bu kişi ve kuruluşların ödemesi on iki aylık hizmet sunumu tamamlanana kadar yapılmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru İşlemleri ve Belgeler
Başvuracak kişi ve kuruluşlar ile istenecek belgeler
MADDE 8 – (1) Tarımsal işletmeler ile imzalanan sözleşmelere istinaden 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen kişi ve kuruluşlar TYDD’ye başvurabilir.
(2) TYDD’ye başvuracak kişi ve kuruluşlar adına başvuru yapmaya aşağıdaki kişiler yetkilidir.
a) Serbest tarım danışmanı,
b) Ziraat Odası Başkanı,
c) Birlik Başkanı,
ç) Kooperatif Başkanı,
d) Tarımsal Dernek Başkanı,
e) Tarımsal Vakıf Mütevelli Heyeti Başkanı,
f) Tarımsal danışmanlık şirketinin Ticaret Sicil Gazetesinde belirtilen şirket yetkilisi.
(3) Başvuru sırasında istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir.
a) TYDD Başvuru Formu ve Taahhütname (Ek-1) ile Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği Başvurusunda Bulunan Kişi veya Kuruluşa Ait Bilgi Formu (Ek-2),
b) TYDD Başvurusunda Bulunan Kişi veya Kuruluşun Hizmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere Ait İcmal (Ek-3). Bu icmal tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşların bünyesindeki her danışman için, uygulama esaslarında belirtilen hükümler doğrultusunda ayrı ayrı düzenlenecektir,
c) Her tarımsal işletme için, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi/kuruluşlarla yapılan tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi,
ç) Serbest tarım danışmanı, ziraat odası, üretici birliği, kooperatif, tarımsal danışmanlık şirketi, tarımsal dernek ve vakıfların SGK prim borcu olmadığına dair ilgili kurumdan aldığı belge,
d) Serbest tarım danışmanı, ziraat odası, üretici birliği, kooperatif, tarımsal danışmanlık şirketi ve vergi mükellefiyeti olan tarımsal dernek ve vakıfların vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumdan aldığı belge,
e) 8 inci maddenin ikinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen TYDD başvurusunda bulunacak kişiler için başvuru yapabileceğine dair alınan yönetim kurulu/yetkili kurul kararı onaylı sureti,
f) Tarımsal danışmanlık hizmeti verdiği işletmenin tipine göre, her işletme için aşağıdaki belgelerden biri veya birkaçı,
1) ÇKS belgesi,
2) AKS belgesi,
3) Örtü altı kayıt sistemi belgesi,
4) Su ürünleri yetiştiricilik belgesi,
5) Hayvan pasaportlarının veya listelerinin il/ilçe müdürlüğü onaylı sureti,
6) Koyun/keçi kayıt sisteminden alınan belge/liste,
7) Organik Tarım Bilgi Sistemine (OTBİS) kayıtlı olduğuna dair il veya ilçe müdürlüğünden alınan yazı,
8) Kanatlı hayvan yetiştiriciliği için, etlik veya yumurta tavukçuluğu sürü durumunu ve sürüdeki hayvan sayısını gösteren il veya ilçe müdürlüklerinden alınan onaylı İşletme Tescil Belgesi,
9) Bakanlıkça, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında arazi toplulaştırması uygulanan köylerde, ÇKS güncellemesinin yapılamadığı hallerde, İl Müdürlüğünce düzenlenecek ve ÇKS bilgilerini ihtiva eden belge.
g) TYDD’ne başvuran kuruluşlarda istihdam edilen tarım danışmanı/danışmanları, yönetici/yöneticileri ve serbest tarım danışmanı nüfus kayıt sisteminden Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi alır. Bu belgede belirtilen yerleşim yeri adresi ile 6 ncı maddenin 2 nci fıkrasının (i) bendinde belirtilen yerleşim yeri adresi aynı olmalıdır.
Başvuru tarihi, başvuru işlemleri ve askı işlemleri
MADDE 9 – (1) Başvuru tarihi, başvuru işlemleri ve askı işlemlerine ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.
a) TYDD’den faydalanmak isteyen kişi ve kuruluşlar, Tebliğin yayımı tarihinden itibaren elli gün içerisinde istenen belgeler ile birlikte, tarımsal danışmanlık hizmet bürosunun bulunduğu yerdeki ilçe müdürlüğüne, ilçe müdürlüğü bulunmayan yerde il müdürlüğüne başvurur. Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşların şubesi var ise şube bürosunun bulunduğu yerdeki ilçe müdürlüğüne, ilçe müdürlüğü bulunmayan yerde il müdürlüğüne ayrıca başvuru yapar.
b) Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ Kapsamında Destekleme Ödemesi Yapılacak Kişi veya Kuruluşlara Ait İlçe İcmali (Ek-4) ve Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteğine Başvuran Kişi/Kuruluşun Hizmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere Ait İlçe İcmali (Ek-6), ilçe müdürlüğünce ilçe müdürlüğünün olmadığı yerde İl müdürlüğünce son başvuru tarihinden itibaren otuz gün içerisinde veri giriş sistemine kayıt edilerek, İl Müdürlüğüne gönderilir. İl Müdürlüğü tarafından sistemden alınan, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ Kapsamında Destekleme Ödemesi Yapılacak Kişi veya Kuruluşlara Ait İl İcmali (Ek-5) ve Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteğine Başvuran Kişi/Kuruluşun Hizmet Sunduğu Tarımsal İşletmelere Ait İl İcmali (Ek-7) çıktıları onaylanarak TYDD’ye son başvuru tarihinden kırk beş gün sonra il ve ilçe müdürlüklerinde askıya çıkarılır. İcmaller on gün süreyle askıda bırakılır. Askıya çıkma ve indirme tarih ve saati tutanağa bağlanır. Askı süresince il müdürlüğüne yapılan itirazlar en geç on gün içerisinde il teknik komitesi tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve kabul edilen değişiklikler icmale işlenerek kesinleşmiş (Ek-5) ve (Ek-7) icmalleri alınır. Herhangi bir itiraz olmadığı takdirde icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.
c) İcmalleri askıya çıkarma ve indirme tarihinin resmi tatil gününe denk gelmesi halinde icmalleri askıya çıkarma ve indirme işlemi resmi tatili takip eden ilk iş günü gerçekleştirilir.
ç) Kesinleşmiş (Ek-5) icmali, itirazların değerlendirilmesini müteakip beş gün içinde yazılı olarak Başkanlığa gönderilir.
d) Bu Tebliğdeki başvuru bitiş tarihinden sonra askı süresi içinde verilen itiraz dilekçelerinde talep edilen değişiklikler dışında çiftçinin beyanı ile 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen kayıt sistemlerinde yapılacak güncellemeler TYDD ödemesine esas olmaz.
e) TYDD’ye başvurmuş olan kişi ve kuruluşlardan, il/ilçe müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlarca Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğ kapsamında yapılan denetleme ve inceleme sonucu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde tanımlanan cezalardan uyarı için toplam TYDD tutarı %10 oranında, kınama veya önce uyarı cezası alıp ikinci uyarıdan dolayı kınama cezası için toplam TYDD tutarı %30 oranında, önce uyarı cezası alıp sonrasında kınama cezası için toplam TYDD tutarı %50 oranında azaltılır.  Kınama üstü ceza verilmiş kişi ve kuruluşlar il/ilçe icmalinden çıkartılır.
f) Tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi herhangi bir nedenden dolayı tek taraflı veya karşılıklı feshedilen tarımsal işletmeler il/ilçe icmalinden çıkartılır.
(2) TYDD birinci ve ikinci dilim ödemeleri yapılmadan önce tarım danışmanı ve yöneticinin sözleşme yapıldığı tarihten itibaren SGK prim ödemesinin aylık bazda icmalini gösteren belge ve maaş dekontları, fatura/serbest meslek makbuzu/gelir makbuzu, teminat alınması ve ödeme icmallerinin Başkanlığa gönderilmesi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.
a) Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beşinci ve on ikinci ayın sonunda ödemeye esas il icmali Başkanlığa gönderilmeden önce, tarımsal işletmeler adına düzenlenen birinci ve ikinci dilim ödeme miktarına göre fatura/serbest meslek makbuzu/gelir makbuzu TYDD başvurusunun yapıldığı il/ilçe müdürlüğüne teslim edilir. Bu işlemi uygulamayan kişi ve kuruluşlar il/ilçe icmalinden çıkartılır.
b) Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beşinci ve on ikinci ayın sonunda ödemeye esas il icmali Başkanlığa gönderilmeden önce, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlarda istihdam edilen tarım danışmanı ve yöneticinin sözleşme yapıldığı tarihten itibaren SGK prim ödemesinin aylık bazda icmalini gösteren belge ve maaş dekontları TYDD başvurusunun yapıldığı il/ilçe müdürlüğüne teslim edilir. Bu işlemi uygulamayan kişi ve kuruluşlar il/ilçe icmalinden çıkartılır.
c) Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beşinci ayın sonunda ödemeye esas il icmali Başkanlığa gönderilmeden önce, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar, hizmet verdiği tarımsal işletmeler için ödenecek olan, toplam TYDD tutarının %10’u kadar süresiz banka teminat mektubunu 8 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen yetkili kişiler aracılığı ile il müdürlüğüne teslim eder veya hizmet verdiği tarımsal işletmeler için ödenecek olan, toplam TYDD tutarının %5’i kadar tutarı, il müdürlüğünün açtığı hesaba yatırır. İl müdürlüğü tarafından teyidi alınan kesin teminat mektupları muhafazası için Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne teslim edilir. Bu işlemi uygulamayan kişi ve kuruluşlar il/ilçe icmalinden çıkartılır.
ç) Teminat mektuplarının toplam tutarı, ödenecek olan toplam TYDD tutarının %10’undan az olmamak kaydıyla, T.C. Ziraat Bankası ve/veya diğer bankalardan, birden fazla kesin teminat mektubu alınabilir.
d) Birinci fıkranın (e) bendinde belirtilen ceza oranları göz önünde bulundurularak ödemeye esas kesinleşmiş il icmalleri hazırlanır. Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beşinci ve on ikinci ayın sonunda il/ilçe müdürlüklerinde oluşturulan komisyonlarca altı ayda bir yapılan denetimi müteakip, bu Tebliğin uygulama süresince iki defa olmak üzere kesinleşmiş (Ek-4) ve (Ek-6) icmalleri ilçe müdürlüğünden il müdürlüğüne 5 gün içinde, kesinleşmiş (Ek-5) ve (Ek-7) icmalleri il müdürlüğünden Başkanlığa 10 gün içinde yazılı olarak gönderilir.
e) Başkanlığa gönderilen (Ek-5) il icmalleri ödeme işlemleri yapılmak üzere, ilgili birime gönderilir.
f) Ödemeler, Bakanlık tarafından, gerekli kaynağın bankaya aktarılmasını müteakip, Banka tarafından yapılır.
Ödeme
MADDE 10 – (1) Yönetmelik ve Uygulama Esasları kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alan her tarımsal işletme için, hizmet aldığı kişi veya kuruluşlara 600 TL tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi yapılır.
(2) Bakanlığımız tarafından yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan; üretici örgütü, ziraat odası, tarımsal danışmanlık vakfı, tarımsal danışmanlık şirketi, tarımsal danışmanlık derneği ve bunların şubeleri de dahil olmak üzere bünyelerinde çalıştırdıkları en fazla sekiz (8) tarım danışmanı için TYDD ödemesi yapılır.
(3) Her tarımsal işletme için yıllık 600 TL TYDD, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beşinci ay ve on ikinci ay sonunda, 12 aylık hizmet sunumu zorunluluğu saklı kalmak kaydıyla iki dilim halinde 400 TL ve 200 TL olarak Bakanlıkça belirlenen tarihlerde ödenir.
(4) Tarımsal işletme birden fazla kişi ve/veya kuruluştan hizmet aldığı takdirde, yazılış sırasına göre olmak üzere, sözleşme tarihi, üyelik durumu, işletmenin ağırlıklı tarımsal faaliyeti ile tarımsal danışmanlık hizmetinin uyumu ve başvuru tarihine göre il/ilçe müdürlüğünün, belirlediği bir kişi veya kuruluşa ödeme yapılır.
(5) Ödeme tarihleri kaynak durumuna göre Bakanlıkça belirlenir. TYDD ödemeleri 2014 yılı bütçesinden karşılanır. Kaynak yetersizliği nedeni ile yapılamayan TYDD ödemeleri bir sonraki yıl bütçesinden yapılır.
(6) Üzerinde haciz kararı bulunan kişi ve kuruluşlara on iki aylık hizmet sunumunu müteakip TYDD ödemesi yapılır. Bu durumdaki kişi ve kuruluşların 1 inci dilim TYDD ödemesi 12 aylık hizmet sunumu sonuna ertelenir.
(7) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlara 14 üncü madde kapsamında yapacakları geri ödeme işlemi tamamlanana kadar kendilerine TYDD ödemesi yapılmaz.
(8) TYDD ödemeleri, şubesi olan kuruluşlar için, yetki belgesinin verildiği ilin banka şubesinden yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İl Teknik Komiteleri
İl teknik komitelerinin görevleri
MADDE 11 – (1) İl teknik komiteleri aşağıdaki görevleri yapar.
a) İl Teknik Komitesi il düzeyinde tarımsal yayım ve danışmanlık hizmet sunumunun kalite ve verimliliğini artırmak, hizmet sunumundaki aksaklıkları ortadan kaldırmak için ilgili mevzuata uygun her türlü tedbir ve kararı alır.
b) İl Teknik Komitesi tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların TYDD’ye başvurularını sağlamak üzere her türlü tedbiri alır.
c) İl Teknik Komitesi il düzeyinde tarımsal danışmanlık hizmet sunumu ve TYDD ile ilgili her türlü işlemi denetlemek üzere gerek görürse, il müdürlüklerinden Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü başkanlığında oluşturulan denetleme komisyonunu görevlendirebilir.
ç) İl Teknik Komitesi gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında gerekli idari ve hukuki işlemleri yapmaya yetkilidir ve alınan kararların uygulanması yönünde komite başkanı aracılığı ile ilgili mercilere girişimde bulunur.
d) İl Teknik Komitesi haksız yere TYDD’den yararlandığı tespit edilen kişi/kuruluşların beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmamasını değerlendirir ve karara bağlar. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunu tespit eden il/ilçe müdürlüğü de, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunur.
e) İl Teknik Komitesi, bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek ihtilaflı konuları çözmeye ve karar almaya yetkilidir. İl Teknik Komitesinin kararlarına yapılan itirazlar Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Merkez Teknik Komitesi bünyesinde Yönetmelik hükümlerine göre oluşturulan disiplin komisyonu tarafından değerlendirilir ve kesin olarak karara bağlanır.
Desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler
MADDE 12 – (1) Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği uygulamasının denetimini sağlayacak tedbirleri almaya Bakanlık yetkilidir. Uygulamaya ilişkin inceleme ve denetimler Bakanlık tarafından yapılır.
(2) Destekleme uygulamaları, inceleme ve denetimin yanı sıra ilgili mevzuatın öngördüğü her türlü denetime tabidir.
(3) Bu denetimler sırasında, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların, tarımsal işletme sahiplerinin, bilgilerde gerçeğe aykırı beyan veya verdikleri belgelerde sahte evrak tespit edilmesi halinde, haklarında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca, ilgili memurlar hakkında da gerekli yasal işlemler yürütülür. Bakanlık, gelen münferit şikâyet ve ihbarları ayrıca değerlendirir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Desteklemeden Yararlanamayacaklar ile Desteklemenin Geri Alınması
Desteklemeden yararlanamayacaklar
MADDE 13 – (1) Aşağıda belirtilen kişi ve kuruluşlar TYDD ödemesinden faydalanamaz.
a) Çiftçi kayıt sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemine ve/veya örtü altı kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya koyun-keçi kayıt sistemine ve/veya su ürünleri kayıt sistemine ve/veya Organik Tarım Bilgi Sistemine (OTBİS) kayıtlı olmayan her bir tarımsal işletme için,
b) 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kişi/kuruluşlardan, istenen belgelerle birlikte, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yer ve süre içerisinde başvurmayanlar,
c) TYDD ödemesinden faydalanmak üzere başvuru yapan kişilerden gerçeğe aykırı beyanda bulunan ve belge ibraz edenler,
ç) Kamu tüzel kişileri,
d) Men edildiği süre boyunca, tarımsal desteklemelerin herhangi birinden men edilmiş olan tarımsal danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar,
e) Men edilen bir tarımsal işletmenin men edildiği süre boyunca, bu tarımsal işletmeye hizmet sunan kişi ve kuruluşlar,
f) Bu Tebliğin yayınlandığı tarihten önce, il/ilçe müdürlüğü kayıtlarına girmiş ve dosyasında eksiği olmayan yetki belgesi başvuruları hariç, bu Tebliğin yayınlandığı tarihten sonra Tarımsal Danışmanlık Yetki Belgesi alan kişi/kuruluşlar ile şube izni alanlar,
g) Yönetmelik, Uygulama Esasları ve bu Tebliğ kapsamında yapılan inceleme ve denetleme sonrası, yapılan hizmet sunumu süresince Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen cezalardan kınama üstü ceza alan kişi/kuruluşlar, yetki belgesi geçici iptali ve iptali cezası hali hazırda devam eden kişi/kuruluşlar,
ğ) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi iptal edilen kuruluşun ortak/sahibi/yönetici ile yetki belgesi iptal edilen serbest tarım danışmanının, cezanın verildiği tarihten sonra görev aldığı başka bir tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar,
h) Tarım danışmanı, tarım yayımcısı veya geçici tarım danışmanı belgesine sahip olan kişiler aynı zamanda tarımsal işletme sahibi ise, sahip olduğu sertifika bölümünde tarımsal danışmanlık hizmeti alıyorsa bu tarımsal işletme için tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar,
ı) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların, ölüm hali hariç olmak üzere, on iki aydan daha az süreli tarımsal danışmanlık hizmeti sundukları tarımsal işletmeler,
i) Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar ile tarımsal işletme arasında imzalanan tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmelerinin herhangi bir nedenden dolayı karşılıklı ve/veya tek taraflı fesih edilmesi durumunda bu işletme için, hizmet sunan kişi/kuruluşlar.
Desteklemenin geri alınması ve teminatın iadesi
MADDE 14 – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda bir dilimi veya tamamı ödenmiş olan TYDD, 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümlerine göre geri alınır.
a) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların il/ilçe müdürlüğünde oluşturulan komisyonlar ve Başkanlıkça yapılacak inceleme ve denetimler sonrası bu Tebliğ kapsamında yapılan hizmet sunumu süresince Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen cezalardan iki kınama ve üstü ceza alan kişi/kuruluşlara yapılan TYDD ödemesi,
b) Tarımsal işletme ile imzalanmış olan tarımsal danışmanlık hizmet sözleşmesi herhangi bir nedenden dolayı karşılıklı veya tek taraflı, il müdürlüğünün uygun raporu ile fesh olursa bu tarımsal işletme için ödenmiş olan TYDD,
c) Tarımsal danışmanlık yetki belgesi iptali cezası alan serbest tarım danışmanı ile kuruluşun ortak ve sahibi ile kuruluşta görevli yöneticinin ve cezanın verildiği tarihten sonra görev aldığı diğer tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kuruluşa ödenen yılı TYDD,
ç) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlara, ölüm hali hariç, on iki aydan daha az süreli tarımsal danışmanlık hizmeti sundukları tarımsal işletmeler için ödenen TYDD,
geri alınır.
(2)  Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların il/ilçe müdürlüğünde oluşturulan komisyonlar ve Başkanlıkça yapılacak inceleme ve denetimler sonrası bu Tebliğ kapsamında yapılan hizmet sunumu süresince Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen cezalardan uyarı cezası alan kişi/kuruluşlara yapılan toplam TYDD ödemesinin %10’u, kınama veya önce uyarı cezası alıp ikinci uyarıdan dolayı kınama cezası alan kişi/kuruluşlara yapılan toplam TYDD ödemesinin %30’u önce uyarı cezası alıp sonrasında kınama cezası alan kişi/kuruluşlara yapılan toplam TYDD ödemesinin %50’si, kınama üstü cezası alan kişi/kuruluşlara yapılan TYDD ödemesinin tamamı 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi hükümlerine göre geri alınır.
(3) Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanının bu Tebliğ kapsamında yapılan hizmet sunumu süresi içerisinde ölümü halinde, ödenmiş olan TYDD geri alınmaz.
(4) TYDD son ödemesinin gerçekleşmesini takiben tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşun, SGK prim borcu ile vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair ilgili kurumlardan aldığı belgeler ile birlikte il müdürlüğüne müracaatı halinde teminat mektubu veya hesaba yatırılan tutar kendisine iade edilir. Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşa ödenen TYDD’nin herhangi bir nedenle geri alınması durumunda öncelikle teminattan mahsup edilir.
İdari yaptırımlar
MADDE 15 – (1) Bu Tebliğde belirtilen ilgili merciler, kendilerine ibraz edilen ödemelere esas teşkil eden belgelerin kontrolünden ve kendi hazırladıkları belgelerden sorumludurlar.
(2) Yükümlülüklerini yerine getirmeyerek haksız yere TYDD ödenmesine neden olanlar ile haksız yere TYDD ödemesinden yararlanmak üzere sahte veya içeriği itibariyle gerçek dışı belge düzenleyen ve kullanan kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli cezaî ve diğer kanunî işlemler yapılır.
(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere, bu Tebliğ hükümlerine aykırı olarak haksız yere TYDD ödemesinden yararlananlar hakkında 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesi uyarınca işlem yapılır, alınan teminat mektubu veya il müdürlüğü adına açılmış olan hesapta bulunan miktar Hazine adına irat kaydedilir.
Yürürlük
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.


EK-1
TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK DESTEĞİ
BAŞVURU FORMU VE TAAHHÜTNAME

……………………………İl/İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri Uygulama Esasları kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti sunacağım ve Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/15) de belirtilen şartları taşıyan tarımsal işletmeler için ödenecek tarımsal yayım ve danışmanlık desteğinin T.C. Ziraat Bankasında açılan/açılacak  ……………………….hesabıma /hesabına aktarılması için gereğini arz ederim.
Bu dilekçe ve eklerinde ayrıntılı olarak verdiğim belge ve bilgilerin doğruluğunu, tarımsal danışmanlık hizmetini Yönetmelik ve Uygulama Esaslarında belirtilen hususlar doğrultusunda tarımsal işletmelere en az on iki ay süre ile vereceğimi, desteği Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ kapsamındaki usullere göre alacağımı ve haksız yere TYDD ödemesinden yararlandığımın tespit edilmesi halinde, yapılan ödemeleri, 5488 sayılı Tarım Kanununun 23 üncü maddesine göre geri ödeyeceğimi, “BEYAN ve TAAHHÜT” ederim.  ……/……./20..

Adresi
Telefon
Adı ve Soyadı
Unvanı
Yetkili Kaşe ve Mühür
İmza


EKLER:
1-Ek-2, Ek-3
2-T.C. Ziraat Bankası Şubesi/Tarımsal Bankacılık Şubesi Hesap Cüzdanı sureti
3-Kuruluş için başvuru yapmaya yetkili olduğuna dair belge
4- Sözleşmeler ve tarımsal işletme kayıt sistemi belgeleri
5- SGK prim borcu ve vergi borcu olmadığına dair belgeler
6- Danışman ve Yönetici için Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi


EK- 2
TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK DESTEĞİ BAŞVURUSUNDA BULUNAN KİŞİ VEYA KURULUŞA AİT BİLGİ FORMU

Kişi veya Kuruluşun
Adı
Yetki Belgesi Numarası
……………………………………………………
…………………………………………………….
T.C. Kimlik No/Vergi No
 


/


Kuruluş Adına TYDD Başvurusu Yapan Kişinin
Adı Soyadı
T.C. Kimlik No

………………………………………………………….

T.C. Ziraat Bankası Şube Adı

T.C. Ziraat Bankası Şube Kodu

T.C. Ziraat Bankası Şube İlçe ID

T.C. Ziraat Bankası IBAN Numarası

Yetkili Kaşe, İmza ve Mühür
(Kişi/Kuruluş)EK-3
TYDD BAŞVURUSUNDA BULUNAN KİŞİ VEYA KURULUŞUN HİZMET SUNDUĞU TARIMSAL İŞLETMELERE AİT İCMAL

İl  :
İlçe  :
Tarımsal Danışmanlık Hizmeti Sunan Kişi veya Kuruluşun Adı
………………………………………………………………
TDYB Numarası
………………………………………………………………
Tarım Danışmanı Sertifika Numarası
………………………………………………………………
Tarım Danışmanı Sertifika  Bölümü
………………………………………………………………


TARIMSAL DANIŞMANLIK HİZMETİ SUNULAN TARIMSAL İŞLETMENİN
S. No
Adı ve Soyadı
TC Kimlik No
Kayıt Sistemi Türü
Kayıt Sistemi No
Bucak
Köy
İşletme Tipi
Danışmanlık Hizmeti Verilen alan(da)/adet/koloni/ton
Sözleşme Başlangıç ve Bitiş
Tarihiİl/İlçede tarımsal danışmanlık hizmeti verdiği toplam işletme sayısı  :
Diğer İl/İlçede tarımsal danışmanlık hizmeti verdiği toplam işletme sayısı  :
Tarımsal danışmanlık hizmeti verdiği toplam işletme sayısı  :


Yetkili Kaşe, İmza ve Mühür
…./…./20..


EK-4

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ KAPSAMINDA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILACAK KİŞİ veya KURULUŞLARA AİT
………………………. İLÇE İCMALİ


İl:
İlçe:
Dönem :


S. No
TC Kimlik Numarası
VKN
Adı*
Soyadı
Baba Adı
Doğum Tarihi
Banka Şubesi
Adı
İlçe
ID
Banka Şube Kodu
Tarımsal İşletme Sayısı
…. Dönem Toplam Destekleme Tutarı(TL)**
Ceza Destekleme Kesinti Tutarı(TL)***
Ödenecek Destekleme Tutarı(TL)


Toplam TYDD Başvuran Kişi/Kuruluş Sayısı:

Toplam:
*Kişi veya kuruluş adı ** Birinci dönem için 400 TL, ikinci dönem için 200 TL ***Ceza Destekleme Kesinti Tutarı 600 TL üzerinden hesaplanır.
Yukarıda bilgileri yazılı kişi/kuruluşa hizalarında kayıtlı miktarların 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin  2014/6091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/15) gereğince ödenmesi uygundur.


Düzenleyen
Onaylayan
Adı ve Soyadı


Unvanı

İlçe Müdürü/Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü
Tarih


İmza

EK-5

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ KAPSAMINDA DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILACAK KİŞİ veya KURULUŞLARA AİT
…………………. …….  İL  İCMALİ

İl:
Dönem :


S. No
TC Kimlik Numarası
VKN
Adı*
Soyadı
Baba Adı
Doğum Tarihi
Banka Şubesi
Adı
İlçe
ID
Banka Şube Kodu
Tarımsal İşletme Sayısı
….. Dönem Toplam Destekleme Tutarı(TL)**
Ceza
Destekleme Kesinti Tutarı(TL)***
Ödenecek Destekleme Tutarı(TL)


Toplam TYDD Başvuran Kişi/Kuruluş Sayısı:

Toplam:
*Kişi veya kuruluş adı ** Birinci dönem için 400 TL, ikinci dönem için 200 TL ***Ceza Destekleme Kesinti Tutarı 600 TL üzerinden hesaplanır.
Yukarıda bilgileri yazılı kişi/kuruluşa hizalarında kayıtlı miktarların 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin 2014/6091sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/15) gereğince ödenmesi uygundur.


Düzenleyen
Kontrol Eden
Onaylayan
Adı ve SoyadıUnvanı

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü
İl Müdürü
Tarihİmza


EK-6
TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK DESTEĞİNE BAŞVURAN KİŞİ/KURULUŞUN HİZMET SUNDUĞU TARIMSAL İŞLETMELERE AİT ………………………………………………İLÇE İCMALİ
Dönem:
S. No
Tarımsal İşletmenin
Tarımsal Danışmanlık Hizmeti Sunan Kişi veya Kuruluşun
TC Kimlik No
Adı Soyadı
İlçesi
Bucak
Köy
İşletme Tipi
Alan(da)/Adet
Koloni/Ton
TDYB Numarası
Statüsü
Sertifika Numarası
Sertifika
Numarası*

*Mücbir sebeplerden dolayı tarım danışmanı değişirse yeni tarım danışmanı numarası girilecek

İMZA
İMZA
Düzenleyen
İlçe Müdürü/ Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü
…./…./20..
…/…./20..EK-7

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK DESTEĞİNE BAŞVURAN KİŞİ/KURULUŞUN HİZMET SUNDUĞU TARIMSAL İŞLETMELERE AİT …………………………………………İL İCMALİ

Dönem:
S.No
Tarımsal İşletmenin
Tarımsal İşletmenin
Tarımsal Danışmanlık Hizmeti Sunan Kişi veya Kuruluşun
TC Kimlik No
Adı Soyadı
İlçesi
Bucak
Köy
İşletme Tipi
Alan(da)/Adet
Koloni/Ton
TDYB Numarası
Statüsü
Sertifika
Numarası
Sertifika
Numarası*


*Mücbir sebeplerden dolayı tarım danışmanı değişirse yeni tarım danışmanı numarası girilecekDüzenleyen
Kontrol Eden
Onaylayan
Adı ve SoyadıUnvanı

Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü
İl Müdürü
Tarihİmza© 2015     |   TÜRKİYE DAMIZLIK KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ